fredag 14. oktober 2016

Hvordan undergrave ny Verneplan ?


Fotograf : Øyvind Holmstad Creative commons licence

Forslag til ny Verneplan for Gamle Drøbak er nå ferdig til politisk behandling i Hovedutvalg for Miljø, Plan og Bygg mandag 17 oktober. Saksfremlegget så jo bra ut. Men, da jeg så videre på selve Verneplanen, har den fått et Plankrav som gir gode muligheter til å undergrave denne planen også med Detaljreguleringer.

Det er det som har vært det store problemet med eksisterende plan. Derfor har vi fått flere hus som stilmessig ikke passer inn i miljøet, men er såkalte kontraster. Det er disse Verneforeningen har reagert på. Riksantikvaren uttalte seg også negativ til disse da han var på besøk i Gamle Drøbak.

Punktet jeg omtaler i eksisterende verneplan som undergraver selve planen har vært diskutert. Organisasjonene vil ha det bort !
Norconsult som har vært leid inn, foreslo først at det ikke skulle være nødvendig med Detaljregulering, men bare Byggsaksbehandling. Slik ønsket Norconsult å fjerne muligheten til å undergrave selve planen. Men, det likte ikke vår Byantikvar.

Hun mener jo at alt som bygges idag, selv i en antikvarisk vernesone, skal ha et moderne stiluttrykk !

Derfor sendte jeg følgende brev til alle politiske gruppeledere:
Senere fant jeg det fornuftig å scanne igjennom selve Verneplanen med hensyn på stiluttrykk.

Det står ingen føringer for formuttrykk, materialer osv. for nybygg.

Bare i Boligområder står det at Detaljreguleringer skal ta hensyn til omliggende bygningers formuttrykk, materialer osv. Men, hva med Sentrumsområdene? Der er det ingen formmessige og materialmessige føringer.

Vi har fått en Verneplan som overlater alle avgjøresler til Administrasjonen i hvert enkelt tilfelle gjennom detaljreguleringer. Og vi har jo sett hvordan det går!

Denne verneplanen gir Gamle Drøbak  et enda dårligere vern mot nybygg som bryter med miljøet!