mandag 31. mars 2014

Kunstgressbanen på Måna (del 1)

Det ble på et tidspunkt bestemt at det skulle bygges en kunstgressbane i kommunen her. En komité ble oppnevnt, og de vurderte 12 ulike alternativ. Det ble konkludert med at de to beste var Riggtomta syd for Frogn Videregående og tomten ved Oppegårdstjernet øst for Frogn Videregående.

Komitéen delte seg i to hvor mindretallet besto av Per Jacobsen og Even Granberg.

Flertallet ønsket tomten ved Oppegårdstjernet fordi:
-  Best plassering i forhold til adkomst, trafikk og parkering. 
-  Godt skjermet i forhold til trafikken
-  Regulert til offentlig formål medfører lettere saksgang og lav tomtepris.
-  Betviler at spillerne vil bruke gangbroen over til Riggtomta
-  Tror ikke at Statens Vegvesen aksepterer plasseringen som delvis blir mindre enn 100 m fra vei.
-  Potensiale til samordnet oppvarming med skolen, hvis dette blir regningssvarende.

Mindretallet ønsket tomten syd for skolen fordi:
-  Konfliktfri hva angår miljøvern og vern av Frognmarka.
-  Alternativet nært et aktuelt turområde, og vil medføre betydelige inngrep rundt Oppegårdstjernet
-  Tar sikte på sambruk med skolen hva gjelder parkering og garderobeanlegg.
-  Enkel og farefri adkomst via gangbro.
-  Kan etableres alternativ adkomst og parkering (ikke kalkulert inn)
-  Kunstgressbanen kommer bare delvis innenfor 100-meters grensen fra vei.
-  Bør være mulig å komme fram til enighet med Statens Vegvesen.
-  Dette alternativet er billigst.
Den svært fornuftige særmerknaden ble ikke tatt til følge. Det fremgår av saksframlegget (arkivsak 08/2457) datert 22.03.2009. Der blir komitéens arbeid omtalt på følgende måte:
En omfattende vurdering av alternative plasser for kunstgressbane har konkludert med en plassering øst for Frogn Videregående Skole...
Det nevnes ikke noe utredning slik mindretallet ba om, og det finnes heller ikke noe slikt vedlegg.

Det ble vedtatt å kjøpe tomten på 32,5 dekar for 3750.000 kr + omkostninger.  Hvis tomten hadde blitt ervervet ved ekspropriasjon og skogbruksverdien hadde blitt lagt til grunn, ville erstatningen blitt 50.000 kr inkludert tømmeret, har jeg fått opplyst. Reglene rundt ekpropriasjon er jeg blitt gjort kjent med, men det blir for langt å gjenta dem her. Kommunen kjøpe sannsynligvis tomten for å unngå rettsak og spare tid. Jeg vil opplyse at det ikke ble tatt noe forbehold i avtalen om at grunnen skulle egne seg til formålet. Og, jeg lurer på hvorfor man valgte å kjøpe et så stort område når bare halvparten var nødvendig til anlegget.


Frognmarkas Venner har hele tiden hatt svært gode innvendinger til prosjektet.
De har hele tiden argumentert for at en reguleringsplan skulle utarbeides. Årsaken til dette, er at det ville sikre både at en konsekvensutredning ble laget og det ville sikre berørte parter medvirkning.

Venstre fremmet to fornuftige forslag i  Formannskapet 22.04.2009Saken ble anket inn for kommunestyret, men KrF fremmet forslag om at saken skulle utsettes og rådmannen kvalitetssikre prosjektet.  Saken skulle tas  opp igjen 27.05.2009.
Av referatet fremgår det at Rådmannen mener at plasseringen av Kunstgressbanen ved Oppegårdstjernet ikke hadde noen miljømessige konsekvenser. Og dette var visst majoriteten av kommunestyret fornøyd med.

Formannskapet 2007 - 2011             Kommunestyret 2007- 2011

Frognmarkas Venner påpekte også tidlig at rapporten som Sweko hadde laget på kommunens ordre, inneholdt en alvorlig feiltolkning av funnene. Derfor var grunnlaget for innhenting av tilbud fra entreprenører basert på feil.

Frognmarkas Venner ved Øystein Giertsen stilte flere spørsmål til Frogn Kommune under
åpen halvtime i Kommunestyrets møte 26.10.2009


I de neste delene vil jeg ta fram Frognmarkas Venners argumenter og dessuten hvilken behandling deres klager har fått, og hvordan dette forholder seg til lover og regler.

Formannskapet 2007 - 2011

Formannskapet 2007-2011

Fra Høyre/Frp:
Thore Vestby
Kirsti Birkeland
Sigbjørn Odden
Thora Bakka
Ole Scheie

Fra Ap/Krf/SV/PP/SP:
Rita Hirsum Lystad
Kjell Engebretsen 
Bente Bjerknes 
Kjell Monsen 
Hans Kristian Raanaas 

Fra Venstre:
Erik Lundeby 

Kommunestyret 2007 - 2011

Kommunestyret 2007-2011

Fra Høyre:
Thore Vestby 
Kirsti Birkeland
Sigbjørn Odden
Thora Bakka
Leif Thv. Tomter
Stein Erik Halck
Eva Anderssen
Dagfinn Danielsen
Erik Berge
Ludolf Bjelland

Fra Arbeiderpartiet
Rita Hirsum Lystad 
Kathe Langvik, 
Kjell Engebretsen
Knut Erik Robertsen
Jørn Barkenæs, 
Paul Lorentz, 
Vibeke Lundh Holmedal

Fra Venstre:
Erik Lundeby 
Nicolay Corneliussen
Terje Johansen
Line Stokholm
Anne-Lisbeth Simonsen

Fra Fremskrittspartiet:
Ole Scheie
Terje Sørensen
Vivi Ann Andersen Hansen

Fra Kristelig Folkeparti:
Bente Bjerknes
Sigbjørn Kvistad

Fra Sosialistisk Venstreparti:
Kjell Monsen
Sylvi Ofstad Samstag

Fra Pensjonistpartiet:
Ragnar Dahl

Fra Senterpartiet:
Hans Kristian Raanaas


fredag 28. mars 2014

Litt fredagsunderholdning

Noen av  dere har sikkert lest om dette tidligere, men det hadde ikke jeg.
Her kan man lese om Viggo Amundsen og hans lokale samarbeidspartnere. Da får man bevis for at det foregår "spennende ting" i vårt nærmiljø.


Publisert 2.5.2005
Publisert 2.7.2010
Debattforum 16.08.2011
Publisert 19.08.2013
Publisert 1.10.2013
Publisert 6.3.2014


tirsdag 25. mars 2014

Habilitet - hva er igrunnen det?


Det hevdes stadig fra politisk hold at så lenge den som er part i saken melder seg inhabil ved voteringen, så har man alt på sitt tørre. Men, så enkelt er det ikke med habilitet.

Jeg har hentet informasjon fra veilederen "Habilitet i kommuner og fylkeskommuner
Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven"    Mer her...

Habiltetsreglene gjelder både for tjenestemenn, folkevalgte og andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan.

Tilrettelegging av grunnlaget
Dersom man er part i saken, så har man ikke lov til å være med på å tilrettegge grunnlaget for avgjørelsen.(jmf. 2.2 i Veileder) Dette utdraget er hentet fra papirene i Badehusgata 14 og viser at utbyggers arkitekt har vært med på å sette de ytre rammene for detaljreguleringen. Dette er jo å gi den ene parten i saken en fordel som ikke naboer får. Samtidig er utbyggers arkitekt med å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen. Jeg spurte saksbehandleren om dette sommeren 2012. Hun så ikke noe problem i dette, og uttrykte forbauselse over at jeg syntes dette virket problematisk.


Man kan da tenke seg at huset i dette tilfellet hadde blitt lavere om høydebegrensningen var gjenstand for en kompromissløsning mellom berørte parter.

Hva sier loven om konsekvensen av at en part i saken har vært med på å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen?

Hentet fra 8 i Veileder:Avgjørelsen
Videre åpner forvaltningslovens § 6-2 for en skjønnsmessig vurdering av habilitet.
Etter denne bestemmelsen kan en tjenestemann eller folkevalgt bli inhabil hvis det foreligger
«andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til [tjenestemannens] upartiskhet».
Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om tjenestemannen
har en slik tilknytning til saken eller partene at tilliten til at hun eller han
vil behandle saken på en nøytral måte kan bli svekket.

Både jeg og andre har opplevd at  når man  kritiserer arkitekten som dokumentasjonen over henviser til, så  rykker hennes partikolleger ut til forsvar for henne, og bruker ren utskjelling som metode. Dette viser etter min mening en så nær tilknytning mellom partikolleger, at det er egnet til å trekke partikollegers habilitet i tvil. Jeg har tatt vare på avisinnlegg fra 2012 og linker til de første i "debatten" for de som selv ønsker å vite hva jeg sikter til.

Avisinnleggene


Det er ikke nok at politikere vurderer sin egen habilitet og består testen. Tilliten må vurderes utenfra.
Hentet fra 3.2.2 i veileder
Professors uttalelse angående habilitet
Her er en avisartikkel hentet fra Aftenposten i forbindelse med dobbeltrollen en tidligere fiskeriminister hadde. Hun hadde samtidig eierinterresser i et fiskeopdrettsanlegg.

       

Lovlighetskontroll av avgjørelser om inhabilitet
Hvis habiliteten til en politiker eller tjenesteman trekkes i tvil kan minimum tre medlemmer av kommunestyre bringe avgjørelsen inn for Fylkesmannen eller departementet.


Konklusjon  
Dobbeltrollene som flere av våre lokalpolitikere har, gjør at habilitetsreglene lett kan bli brudt i flere saker. Derfor er det viktig at våre politikere og administrativt ansatte i kommunen og fylkeskommunen får en grundig opplæring i denne delen av loven. Uttalelser fra politikere og andre tyder på at de fleste ikke forstår hensikten med habilitetsreglene. Det er hensikten bak reglene som alle bør integrere i seg selv og etterleve.

          

Avisinnleggene

Mitt innlegg
Jeg reagerte på artikkelen med Line Stockholm i Amta mandag 2.juli.

Det at hun får kritikk skal ha noe med hennes kjønn å gjøre eller at folk ikke har kunnskap om hvordan politiske prosesser foregår det er vel å skyte langt utenfor mål.

Jeg antar at årsaken til at Line Stockholm blir kritisert, er fordi hun utviser total mangel på respekt for store deler av befolkningen som har en annen forståelse for hva vernet i vernesonen innebærer, enn den forståelsen Line Stockholm har på dette.

Vernesonebestemmelsene kan tolkes på to måter.
Den første tolkningen er at bare de eldste husene er vernet.
Den andre tolkningen er at hele miljøet er vernet.

Jeg har forsøkt å finne dokumentasjon på hvilke forståelse som er den korrekte, uten å ha lykkes med dette. Nå har jeg lest på kommunens webside at det er et arbeid i gang for å bringe klarhet i dette.

Jeg er interiørarkitekt, og er derfor svært opptatt av estetikk og hvordan miljøet vi befinner oss i virker inn på psyken. Jeg setter selv svært stor pris på den gamle bebyggelsen som fortsatt er igjen i Drøbak.
Badehusgaten er jo indrefiléen etter min mening. Årsaken er at her kunne man bevege seg i en idyll bestående kun av hus med arkitektur fra forgangne tider. Helheten har mye å si for inntrykket man får.
Det er med stor sorg jeg ser at Plan- og byggkomitéen har innvilget dispensasjon slik at et hus med dagens arkitektoniske uttrykk blir ført opp midt i idyllen.

Når det kommer til hvordan politikken fungerer, tviler jeg ikke på at Line Stockholm melder seg inhabil når avgjørelser hun er involvert i skal fattes. Men, som en tidligere fremtredende lokalpolitiker sa til meg: Man kan få gjort mye før avgjørelsen tas.
Ja, vi mennesker er lett påvirklige spesielt når påvirkningen kommer fra en person med autoritet som er en av oss. Det handler om gruppedynamikk.
Nei, det er ikke ulovlig å påvirke. Det er ikke ulovlig å fremme sine egne interresser engang.
Men, jeg skulle ønske at politikerne her i Frogn kommune, hadde fått opplæring i de deler av Norske Lover som burde påvirke deres avgjørelser. Spesielt tenker jeg i denne forbindelse på hvor mye som skal til for å få innvilget en dispensasjon ifølge loven.
Når naboer og verneforening protesterer, og tolkningen av vernesonebestemmelsene er uklare, så er det vanskelig for meg å se at hensynet til en utbygger med en smart arkitekt, skulle telle mest.

Jeg synes oppriktig synd på naboene i Badehusgaten. Måten de reagerer på vitner om stor fortvilelse.
At arkitekt Line Stockholm omtaler dette i negative ordelag vitner vel bare om hvor lite innlevelse og forståelse for andre mennesker Line Stokholm har.


Med vennlig hilsen
Anne Holmen

Anne-Lisbeth Simonsens reaksjon
Interiørarkitekt og estetiker Anne Holmen er opptatt av hvordan miljøet man befinner seg i virker inn på psyken.
Etter å ha lest hennes innlegg i dagens Amta (16/7) lurer jeg sterkt på hva slags miljø hun lever i. Hun deler ut karakteristikker som er lite estetiske både når det gjelder Line Stokholms person og en mer enn skjult insinuasjon om politisk korrupsjon i Frogn. Selv en estetiker må kunne innse at det er tillatt å være uenig uten å gå til angrep som er både på og over grensen til det injurierende. Når det gjelder politikken, så bør referansen til den «tidligere fremtredende lokalpolitikeren» stå for vedkommendes egen regning. Jeg er medlem av Frogn kommunestyre denne perioden. Og ja, jeg representerer Venstre, altså partifelle av Line Stokholm. Jeg kan forsikre estetikeren om at spørsmål vedrørende korrupsjon er blir ordentlig behandlet i vår kommune. Men det er nå engang slik at saker blir vedtatt og saker blir ikke vedtatt. Anne Holmen har skrevet et innlegg hvor hun går til et ufint personangrep på Line Stokholm, langt utover faglig uenighet. Hun kommer også med udokumenterte anklager mot Frogn kommune. Dette er ikke bare manglende estetikk. Det er uetisk!

Erik Lundeby's reaksjon 
Anne Holmen skriver i Amta 16. juli et innlegg som mistenkeliggjør Venstres kommunestyrerepresentant Line Stokholm spesielt, og lokalpolitikken generelt. Som sannhetsvitne trekker hun frem en anonym, «fremtredende lokalpolitiker», som skal ha sagt at det er store muligheter for utilbørlig påvirkning i lokalpolitikken.
Vi må vel som politikere innse at det knapt er grenser for hvilke injurierende påstander folk kan lire av seg om oss, men dersom det er riktig at lokalpolitikere selv går rundt og sprer et inntrykk av at Frogn-politikken er korrupt er det et hakk verre. Da synes jeg vedkommende politiker må stå frem under fullt navn med disse påstandene, slik at det er mulig å få klarhet i hva som egentlig er ment. Problemet med anonyme kilder er at det ikke er mulig å etterspørre hvilke erfaringer de bygger på. Det er viktig for kommunepolitikkens anseelse at politikere står for det de mener i full åpenhet. Dersom en politiker mener forholdene er uryddige, har man også et ansvar for å ta opp i eget parti hvordan habilitet kan sikres også i partiets egne prosesser. I Venstre tok vi en grundig diskusjon om habilitet i forrige periode, og som gruppeleder for Venstre er jeg rimelig trygg på at våre prosesser sikrer at Line Stokholms roller som politiker og arkitekt holdes reelt adskilt. Jeg vil her redegjøre for hvordan vi løser dette i praksis. Venstre er på samme måte som alle partier kjent med de argumenter tiltakshavers arkitekt har for sine prosjekter. De finner vi først og fremst i Rådmannens saksfremlegg med vedlegg, dokumenter som er offentlige og kan etterprøves av hvem som helst. En arkitekt kan også komme til orde ved befaringer, også i full offentlighet. Interessenter besøker også noen ganger partienes gruppemøter. Da er det anledning til en kort presentasjon, spørsmål og svar, ikke diskusjon. Normalt gis samme presentasjon til alle partier, for målet er jo å skape flertall. Verken Line Stokholm eller andre politikere som har næringsinteresser i en sak deltar i partiets vurderinger på noen annen måte enn andre interessenter i saken. Hun går ut av rommet under møter når saken drøftes. Hun skal ikke få kopi når Venstres politikere skriver e-poster til hverandre om saken. Hun får vite hva gruppen har besluttet, men ikke hvem som har vært for eller mot prosjektet i interne diskusjoner. Stokholm er ikke verken medlem eller vara i hovedutvalget for miljø, plan og byggesak, der den vesentlige politiske saksbehandlingen i plan- og byggesaker foregår. I forrige periode satt hun i utvalget for oppvekst, omsorg og kultur, nå er hun vara til formannskapet. En tomteeier står fritt når det gjelder hvem han vil bruke som arkitekt, rørlegger, elektriker eller eiendomsutvikler for sin eiendom. Disse kan enten nå, tidligere eller i fremtiden være aktive i lokalpolitikk. Det kan ikke være slik at lokalpolitikken ikke kan bruke deres engasjement. Demokratiet må være for alle yrkesgrupper, men partiene har et ansvar for klare grenser i enkeltsaker. Ingen kan garantere at det aldri glipper. Noen mener man blir inhabil ved å uttrykke meninger på en fest eller ved å være til stede i en sosial sammenkomst. Samtidig er jeg trygg på at Venstres praksis er streng, og at vi i kontroversielle saker har ryddige grenser. Det hadde vi da vi til slutt sa ja til Kile-Stokholm arkitekters prosjekt i Fjellveien, like mye som da vi sa nei til firmaets lavblokkprosjekt ved Follo museum. Hvis noen lokalpolitiker mener det ikke er slik, vil jeg gjerne se argumentasjonen for det under fullt navn. Så ryddige må vi kunne være mot hverandre.

Erik Lundeby Gruppeleder for Frogn Venstre


fredag 21. mars 2014

Kan administrasjonen tvinge folk til å bygge hus i moderne stil i Vernesonen?


Jeg reagerer på at tiltakshavere som ønsker å bygge et hus i tradisjonell stil i Vernesonen nektes dette av kommunen. Ettersom jeg har hørt flere si dette, kan det synes som om dette er en regel.
De siste årenes tiltak i Vernesonen bekrefter inntrykket. Kun hus med moderne stil blir bygget. Dette fører til heftige protester fra innbyggere og er ikke i helhold til det flertallet gir uttrykk for. I forrige innlegg viste jeg til en debatt på Drøbaksvenner hvor 32 av totalt 42 debattdeltagere, mente at et hus med et moderne formspråk ikke passet til de tradisjonelle omgivelsene. Dette utgjør en andel på 76%, altså et klart flertall.

Hva slags lovhjemmel har plan- og byggadministrasjonen i kommunen til å pålegge tiltakshavere å bygge i moderne stil?

Plan- og Byggloven (2008) har en paragraf 29-2 som sier noe om dette. Her har jeg hentet en utdyping av denne paragraf fra Regjeringens website.  Jeg har streket under det jeg syntes er viktig i denne forbindelse. Legg også merke til at beskrivelsen også passer til paragraf 74 i PBL 1985 .
 

Mer her..
Hva sier advokaten?

Neste gang noen vil bygge et tradisjonelt hus i Vernesonen, spør hvilken lovhjemmel Plan- og Byggsak støtter seg på, og vit at her er tolkningen av paragrafen.

torsdag 20. mars 2014

VernesonenVi har de senere år fått flere moderne bygg i vernesonen. Dette bekymrer både meg og andre.
Det er masse engasjement i befolkningen for Drøbaks Antikvariske Vernesone.
Moderne hus fra de senere år skaper harme hos svært mange. I en diskusjon på Facebookgruppen Drøbaksvenner, hvor noen hadde lagt ut et bilde som viste Badehusgata 14 sett i forhold til et gammelt hus foran, kunne jeg telle 42 debattdeltagere som hadde en mening om dette.
10 personer syntes det var flott å blande et moderne hus inn med det gamle miljøet, og 32 syntes det var for galt.


De senere år har det visst blitt in å bygge moderne hus midt i Drøbaks gamle trehusidyll.
Vi har eksempler som Fjellveien 12 (vedtatt april 2010),  Badehusgata 14, Niels Carlsens gt. 7 (som er vedtatt men ikke bygget enda). Flere personer har fortalt meg at de eller noen andre ønsket å bygge et tradisjonelt utseende hus, men de fikk ikke lov av administrasjonen. For, det skal være tidsriktig er det visst blitt bestemt i administrasjonen.


Jeg synes dette er for galt! Vi lever da i et demokrati, og det burde vel være flertallsmeningen som teller. Den lille opptellingen på Facebookgruppen bekreftet det inntrykket jeg har fått ved å snakke med folk. De fleste vil ha tradisjonelle hus i den tradisjonelle vernesonen!

Så hvorfor blir det ikke slik da?  Det er jeg iferd med å avdekke ....

tirsdag 18. mars 2014

Møte med ordføreren

Torsdag 13.mars hadde jeg et møte med vår ordfører.
Bakgrunnen var at Høyre hadde svart at de forholdt seg til Kontrollutvalgets avgjørelse. Jeg tenkte at de kan da umulig ha lest Kontrollutvalgets behandling
når de vil forholde seg til et svar basert på rene løgner.

Jeg ønsket at vi sammen skulle gå igjennom dette innlegget, men vår ordfører ønsket noe annet. Han ville snakke med meg. Jeg skrev referat etter møtet, men bestemte meg for ikke å legge det ut, ettersom jeg ikke hadde vitner til møtet som kunne bekrefte at det jeg sa var sant.

Men, på mandag 17.mars leser jeg en beskjed fra ei av mine støttespillere.
Thore Vestby har lagt ut følgende på sin facebookside:Dermed blir jeg tvunget til å legge ut referatet jeg skrev etter møtet, for at folk skal se hva vi faktisk snakket om og hva vår ordfører sa:


Referat fra møte med Thore Vestby torsdag 13.mars 2014

Jeg har nettopp hatt et møte med Thore Vestby.

Vestby lurte jo på hva jeg skulle oppnå med den eksterne granskningen.
Og så foreslo han selv, hva var vitsen med å få bekreftet at Kontrollutvalget hadde gjort feil den gangen de syntes Loge var habil ? Jeg sa at det var jo som regel slik at det alltid var en årsak til at noe skjedde. Og, det var mer det å finne disse, en slik granskning kunne avdekke.

Han hadde også en forklaring på hvorfor saksbehandlerne sluttet så fort i denne kommunen.
Det var fordi de fikk jo så mye kritikk i Amta.
Jeg sa at jeg kjente til folk som hadde sluttet der, og som sa at det var så mye ukultur at de ikke ville jobbe der. Da sa han ja ukultur? Det kan jo være for grove vitser osv.

Og han påsto at det ikke var tette forbindelser mellom politikere og administrasjon og kontrollutvalg. De kjente nesten ikke hverandre fordi de holdt til på forskjellige steder i huset ! Så sa jeg, påstår du at dere ikke kjenner hverandre når dere har hatt adskillige møter dere imellom i årevis? Kontrollutvalget består jo av gamle politikere!
Han måtte jo innrømme at de gjorde det da.
Jeg sa at det ikke bare er meg som reagerer på Kontrollutvalget her og deres 'arbeid'.
Men, da hadde de jo habilitetsregler, sa han.
Ja, men dere følger de ikke, sa jeg! Det var han ikke enig i. Jeg har jo dokumentert det. Så du ikke hvordan første kontrollutvalg forholdt seg til dem? Nei, han var jo ikke sikker på at de hadde gjort noe feil da. Det står jo i Forvaltningsloven at styremedlemmer i den innklagde part ikke er habile. Nei, men jus var jo ikke så enkelt da, påsto han. Det krevde visstnok et 6 års studium for å kunne forstå loven.

Jeg sa også at det er for galt at kontrollutvalget består av tidligere politikere, med bindinger til Administrasjonen som skal kontrolleres. Jeg sa at kontrollutvalget burde byttes med et kontrollutvalg et annet sted. Da sa han at da må jo medlemmene flytte da? Og se hvilke konsekvenser dette får. Da må jo lokalpolitikerne flytte også
Jeg sa at det var naturligvis PAPIRENE som skulle sendes til et kontrollutvalg et annet sted! Og lokalpolitikerne skal jo naturligvis sitte her. Men, det er viktig at det kontrollerende organ er uavhengig! Til slutt gikk han med på at det kanskje ikke var så dum en idé å bytte kontrollutvalg med en annen kommune.

Også syntes han jeg hadde gått langt i å påsta Korrrupsjon. Er et spørsmål en påstand, spurte jeg om? Så snakket jeg om at jeg kunne dokumentere misbruk av stilling som hadde ført til en utilbørlig fordel for den annen part. Og utav oppførselen til utbygger, var det jo tydelig at han ikke eide moral. Hva skal da hindre han i å kompensere den som ga tillatelsen?
Og så påsto han at jeg holdt på med konspirasjonsteorier. Jeg sa at dette er hersketeknikk! Å, da ble han fornærmet.

I forbindelse med oppbyggingen av terrenget, så sa han at de hadde et delegeringsreglement som viste hva politikerne hadde delegert til administrasjonen.Men, så sa han at dispensasjonsmyndigheten ikke var delegert til administrasjonen.

Så var det jo naturligvis slik at typen selskap som hadde blitt brukt her, kom inn og forsvant, var vanskelig å kontrollere. Så sa jeg at, dette selskapet har nå skiftet navn til VT Østland AS. De holder til på Skøyen i Oslo. Og Bjørn Loge og Lasse Høyem satt i dette. De er jo lokale! Lasse Høyem var styreformann. Da er det vel hans oppgave å påse at regler blir fulgt!
Hvorfor gjorde ikke de jobben sin ? Skulle ikke de være forsikring om at dette prosjektet ikke ble så ille? Nei, han visste ikke hvorfor de ikke hadde tatt dette ansvaret han.


Så hadde han et annet møte, så jeg måtte gå. (Møtet vårt tok maks. 30 min. og ikke 2 timer som han opplyser.)

fredag 14. mars 2014

Til alle ærlige mennesker i denne kommunen her

Ekstern granskning
Jeg ønsker at våre folkevalgte skal vedta et forslag om ekstern gransking med utgangspunkt i det jeg har dokumentert vedrørende utbyggingen ved Sogstieika.

Det er det som ligger bak de lov- og regelbrudd jeg har dokumentert, jeg ønsker skal opp og fram i  lyset!

En gransking vil jo raskt avdekke andre forhold enn bare det som er knyttet til denne saken. Når politikere bagatelliserer med å si at saken ligger så langt tilbake i tid, så er det en dårlig unnskyldning!

Det skjer stadig merkelige ting i vår kommune knyttet til det politiske og administrative liv.

Så  til alle dere ærlige mennesker som har fått nok av dette, kontakt lokalpolitikere dere kjenner (eller ikke kjenner), og tal denne sak!
Glem beskjedenhet og sjenanse!    Det er så begrensende å være redd.

Stå opp for det du tror på! 

Nå må det handles, og folket må presse på!
torsdag 13. mars 2014

Hør her !
Vi har alle et ansvar for å skape et bedre samfunn! 

Vi må alle begynne med oss selv! 

Vi må alle sørge for at det gode i oss slipper til!

Når vi har latt de motsatte skje i alt for lang tid, vil samfunnet være preget av dette.

Der du ser at enkelte tråkker på dine verdier,  må du tørre å reagere!

Du må sette deg et mål!

Du må "gå for det" !


Men, dette vil du måtte overvinne på veien:

 Hersketeknikker

Ignoranse

Pirke på uvesentligheter

Fornektelse av det du sier er sant

Bli tillagt meninger du ikke har

Bli fjernet fra media hvor du kan nå ut til folk

Bli latterliggjort

Bli skjelt ut
Fordelen med å ta et oppgjør i all offentlighet, er at du har tilskuere. Og jeg tror at folk er smarte nok til å se at denne type oppførsel bli brukt nettopp for å sørge for at det bestående får bestå.Og de blir opprørte for at dette er brudd på Ytringsfriheten.

Jeg tror vi alle helst ønsker det gode. Jeg tror vi alle ser hva som skjer i samfunnet, selv om det "ikke er lov" å snakke om det offentlig.

Og til alle våre kjære politikere:

 Jeg mener ikke å være slem mot dere, selv om jeg noen ganger er skarp.

Jeg er skarp fordi jeg vil ha dere til 

Å  VÅKNE!


onsdag 12. mars 2014

Brev til Erik Lundeby (og alle andre ...)


Drøbak 6.3.2014
Hei Erik


Jeg er glad at du følger med på bloggen min, for jeg ser  hva som foregår her, og har skikkelige forslag til hvordan man kan få ryddet opp.
Jeg er ikke så urealistisk at jeg vil ha husene revet. Jeg er opptatt av rettferdighet, som jeg skrev til deg, og ønsker selvfølgelig ikke å skape problemer for uskyldige folk!

Men, som du selv sier. Friområdene skal opparbeides i henhold til opparbeidelsesplanen som jeg viste deler av. Og idag har jeg lagt et brev i postkassen til Lasse Høyem. Han var nemlig styreleder for Sogsti Eiendom på det aktuelle tidspunktet. Der ber jeg han sørge for at friområdene opparbeides i henhold til opparbeidelsesplanen. For det er han som hadde det overordnede ansvaret for at alle avtaler ble brudt.

Jeg har bevist at planer og avtaler ble ignorert, og at utbygger likevel fikk de tillatelsene de ønsket. Hvilke andre mennesker enn Bjørn Loge og Lasse Høyem får slike tillatelser uten å ha oppfylt vilkårene?
Selv om saken ligger langt tilbake i tid, så er problemstillingen fortsatt høyst aktuell. Alle politikere stikker 'hodet i sanden' og tør ikke rydde opp! Hva er det dere er redd for?
                                             
Det er selvfølgelig ikke saksbehandlere på nederste nivå som skal 'stå tilrette' !
De slutter jo så fort de bare klarer. Hvem gidder å bli tvunget til å være med på lovbrudd, og endatil måtte sette navnet sitt under? Saksbehandlerne har jo utdannelse og vet utmerket godt hva som er lov og ikke! Og, de vet vel også hvem som 'må svi' hvis ting 'rulles opp'. Man ser jo av ditt svar hvem du synes har ansvaret for dette. At saksbehandlerne har sluttet, har ingenting med saken å gjøre. Det at utbyggerne fortsatt er her, er det vesentlige!

Frank Kristiansen AS og utbyggerne har sikkert også så mye peiling på lovverket at de forstår reguleringsplaner og utbyggingsavtaler skal følges. Likevel er de så frekke at de søker om å bygge opp terrenget, og endatil får det innvilget. Og det til tross for at Reguleringsplanen sa at husene skulle forholde seg til eksisterende terreng!

Jeg håper at både du og de andre politikerne  har evne til å løfte blikket og se hvem som har nytte av dette! Det er de dere må sørge for blir etterforsket!

Hvis man får til en skikkelig opprydning, og sørger for å få inn personer i ledende stillinger som ikke lar seg styre til å begå lovbrudd, men har en så sterk integritet at man holder seg til det som er riktig, uansett press utenfra, da vil mye være gjort!
Men, da må avgjørelsen om ansettelse av disse viktige personene foretas av uavhengige personer utenfra som har et klart mandat som er å sørge for å ansette sterke, ærlige, kompetente mennesker med høy integritet!

Kontrollutvalget bør også byttes med et kontrollutvalg av mennesker i kommuner langt unna. Når man skal forholde seg til saker, er det jo likevel papirer man burde forholde seg til. Du ser jo selv hva slike 'høringer av rådmannen' fører med seg! Og samtidig bør det utarbeides strenge regler som hindrer at de som skal kontrollere kommunen vår blir påvirket av lokale aktører.

Jeg tror at det partiet som har 'guts' nok til å ta skikkelig tak i dette, vil bli svært populært!

Tør Venstre ?

M.v.h.   Anne Holmen

tirsdag 11. mars 2014

Hvordan gikk det med varslingen?

Mandag 3.mars sendte jeg følgende mail til alle politiske gruppeledere:

Hei dere gruppeledere for våre folkevalgte !
Nå har jeg laget en blogg hvor jeg forteller hva jeg reagerer på i
forbindelse med utbyggingen på Sogsti.  Jeg har fått tilbakemelding på at dette er så enkelt forklart at folk forstår poengene og jeg har fått masse støtte  før innlegget mitt ble slettet fra FB-gruppen Drøbaksvenner.

Min motivasjon bak dette er at jeg hater urett og jeg tror problemer kan  løses bare det er nok vilje til det.  Og, jeg håper at flertallet av dere folkevalgte er motivert til å gjøre  noe med situasjonen.  Det jeg viser her er bare en enkelt sak. Jeg tror det finnes mange slike
saker i kommunen vår.

http://anneholmen.blogspot.no/2014/02/korrupsjon-i-frogn.html
http://anneholmen.blogspot.no/2014/02/korrupsjon-i-frogn-del-2.html
http://anneholmen.blogspot.no/2014/02/bakgrunn-for-fremgangsmaten.html
http://anneholmen.blogspot.no/2014/03/sogsti-eiendom-styremedlemmer-2004-2009.html

Så håper jeg dere forstår at jeg brenner for at dette skal bli en god  kommune å leve i for alle.

Da ønsker jeg dere alle en fin dag!

Med vennlig hilsen
   Anne Holmen 


Da fikk jeg følgende svar:

FrP

Hei.

Dette var mange detaljer og et omfattende materiale.
Jeg vet ikke om noen har tjent på dette, men det er åpenbart
at noen har hatt store fordeler på grunn av det som er vedtatt gjennom
prosessen (ikke minst utbygger).
Jeg er svært opptatt at ting går for seg på en skikkelig måte.
Det som undrer meg litt er at du ikke har tatt kontakt med oss tidligere,
da kunne vi kanskje ha stilt spørsmål og påvirket utviklingen. Du kan stole
på at vi ønsker å være ombudsmenn for innbyggerne. Vi liker svært dårlig
at administrasjonen misforstår sin rolle og gjør ting som ikke er riktig
og går på bekostning av innbyggerne.

 
Med vennlig hilsen
Ole Scheie
Gruppeleder Frogn FrP

Venstre 

Hei

Takk for epost. Jeg følger allerede med på bloggen din gjennom oppdateringene på Drøbaksportalen. Vi er kjent med at det har vært mange utfordringer når det gjelder byggesaker og plansaker i kommunen vår, ikke minst som følge av at det har bygd seg opp en betydelig mengde saker som følges opp alt for sent.

Forholdene du påpeker ligger tilbake i tid, og de fleste av saksbehandlerne i dokumentene du legger frem jobber ikke lenger i kommunen. Det gjør at jeg heller i retning av at det er viktigst å jobbe med gode rutiner og gjennomføringsevne i et perspektiv hvor vi ser fremover, og ikke bakover. Dersom du har rett i at husene ligger for høyt i terrenget er det vel for alle praktiske formål for sent å gjøre noe med, eller mener du eierne bør få pålegg om riving? Grøntområdet derimot er jo fremdeles en aktuell sak, fordi det er aktuelt for kommunen å overta, og da er det viktig at vi ikke overtar noe som ikke er opparbeidet som avtalt. Det må vi følge opp.

Ellers er jo vi i Venstre helt enige i at utbygging på Sogsti ikke har skjedd på en god måte. Vi jobbet for mange år siden for å få skjermet et grønt belte gjennom Sogsti, bl a Sogstijordet, men den kampen tapte vi jo med glans.

Vennlig hilsen
Erik Lundeby
Gruppeleder for Venstre
 


Fredag 7. mars sendte jeg denne påminnelsen:

Hei 
 
Mandag kveld sendte jeg nedenstående melding til dere gruppledere. Jeg vil bare informere om at jeg skal legge min mail og de svar jeg får fra dere ut på min blogg. Dette vil jeg gjøre tirsdag morgen. Dersom dere vil ha inn et svar på dette spørsmålet, må jeg ha det i hende før den tid. Jeg har vekket en god del interresse for bloggen min, og jeg skal fortsette med dette til den blir veldig kjent. Mitt mål med denne er som jeg har nevnt i første mail. Min motivasjon bak dette er at hater urett og jeg tror problemer kan løses bare det er nok vilje til det. Og dere, politikere, har et ansvar for at dette målet blir oppfylt, ettersom dere disponerer alle innbyggeres samlede makt. 

Med vennlig hilsen Anne Holmen  

KrF 

Hei!

Jeg vise til e-post stilet til gruppeledere i Frogn Kommune datert 3. mars 2014.


Her er mitt svar som gruppeleder i KrF

Jeg er kjent med de formelle råd Sigbjørn Kvistad har gitt deg i forbindelse med den aktuelle saken, og som var å sende saken til kontrollutvalget i Frogn for behandling.

Jeg er også kjent med hans svar til deg i forbindelse med en e-post du sendte ham 19. februar i år, der han informerte om kommunens overtagelse av friområder i 2014, samt at han viste til muligheten du har til å ta saken opp i Kontrollutvalget på nytt, om du ønsker det.

Han beklaget også at du ikke var gjort tilstrekkelig oppmerksom på at " din sak " skulle behandles i kontrollutvalget den aktuelle dato.

Som gruppeleder for Frogn KRF slutter jeg meg helt til hans vurderinger og svar til deg.

For den gode ordens skyld, vil jeg informere om at begrepet gruppeleder ikke er en formell del av Frogn kommunes struktur, men betegner lederne av de ulike partienes grupper.
Det øverste formelle vedtaksorgan er kommunestyret, og formannskapet, som har noen delegerte oppgaver på vegne av kommunestyret. Om du ønsker å henvende deg til et politisk nivå i kommunen, er kommunestyret og eventuelt formannskapet v/ ordfører rette adressater.

Kontrollutvalget er et politisk uavhengig "hjelpeorgan" for kommunestyret, hjemlet i kommunelovens paragraf 77. Kontrollutvalget har til oppgave «å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning «


Med vennlig hilsen
Bente Bjerknes,
Gruppeleder, 
Frogn Krf 

Høyre 

Frogn Høyre viser også til kontrollutvalget og de vurderinger som er gjort der. 

Med vennlig hilsen Thora Bakka
Pensjonistpartiet  

Hei Anne 

Frogn Pp forholder seg til den vurderingen kontrollutvalget har gjort. 

Mvh Ragnar Dahl 
Leder Frogn Pp  

Arbeiderpartiet 

Jeg vil informere Arbeiderpartiets gruppe om saken i vårt neste gruppemøte. Der vil vi ta stilling til en eventuell videre oppfølging av saken. 

Vennlig hilsen Frogn Arbeiderparti 
Rita Hirsum Lystad 
leder

SP 

Ikke svart !

SV
 

Hei Anne. 
Hva er dine forventninger til oss gruppeledere i denne saken? 

Mvh. 
Kjell Monsen, 
Frogn SV


Til dette har jeg følgende å si :

Frp: 

Nei, hva skal man si!

Venstre:

Jeg sendte et svar til Erik Lundeby. Etterpå meldes det fra politisk hold at 'det er kanskje noe i det Anne Holmen sier'. Tusen takk, Erik! Du er en knupp! 
Jeg skal senere legge ut min mail til Venstre på denne bloggen her. Så følg med!

KrF, Høyre, Pensjonistpartiet:

Har dere egentlig tatt dere bryet med å lese mitt blogginnlegg som dere finner her: Korrupsjon i Frogn ? (del 2) 

Arbeiderpartiet:

Jeg vil oppfordre alle medlemmer til å lese innleggene jeg sendte dere link til i mailen grundig!


Sp:

Hans Christian Raanås sendte meg mail idag. Han hadde vært så opptatt i det siste at han ikke hadde sjekket mailen. Og, jeg ble så glad! Fordi han forsto med en gang hva jeg ønsket å oppnå med dette. Så han var slett ikke ignorant! Unnskyld, Hans!

SV:

Tusen takk Kjell (og Sylvi)!  Dere er greie!   
Jeg har svart at jeg ønsker det skal åpnes for ekstern granskning. Det er jo det selskaper som får mistanke om misligheter gjør. Og det lover Sylvi å ta initiativ til. 

Jeg håper at alle andre partier støtter SV i dette! For jeg gjør dette for samfunnet her, og ikke bare meg selv!
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

lørdag 8. mars 2014

Hva velger du ?
Vi har alle noen verdier vi tror på. Her er noen av mine. Hvis en venn har gjort noe som kommer i konflikt med dine verdier, hva velger du da? Vennen eller verdiene?


Politiker - Hvor er din lojalitet ?


Det ble foretatt en undersøkelse i 2010 som viste at 80% av politikerne og 70% av 'folk flest' mente at særinterressene bestemte i denne kommunen.

Da vil jeg spørre, hvem er du lojal mot når vedtak skal fattes?

Er det din venn eller dine velgere?

Kjell Vidar Nygård, styremedlem Sogsti Eiendom AS(org.nr. 984 242 018) fra 2004, ->

 

Her skulle det vært et bilde av han, men det kunne jeg ikke finne.Men han oppfører seg som en bulldoser. Tar ikke hensyn til noen avtaler eller reguleringsplaner og overkjører alle menneskene rundt seg. Dette fikk jeg vite når jeg gikk rundt for å samle underskrifter på Sogstieika i Drøbak. Veldig upopulær, for å si det litt forsiktig!

Derimot fant jeg en interressant artikkel. Klikk på linken Innblandet i snusk ?:Bjørn Loge, styremedlem Sogsti Eiendom AS (org.nr.984 242 018) 2004 - 20009


Se hva han er involvert i:

Lasse Høyem, styreformann Sogsti Eiendom AS (org.nr. 984 242 018) 2004 - 2009

+

Se hva han er involvert i:torsdag 6. mars 2014

Brev til Lasse Høyem

Her ser du brevet jeg la i postkassa til Lasse Høyem igår tidlig.
Nå venter jeg i spenning!

Er det slike gutter vi vil ha ?
Her ser vi Bjørn Edholm, leder for Teknisk Drift og Forvaltning i Frogn Kommune.
Denne avdelingen har 65 ansatte. Dessverre har ingen av disse 65 ansatte hatt tid til å søke.
Hvor lang tid hadde det tatt tro?
Slik gikk kommmunen vår glipp av midler fra Aksjon Skolevei.

Jeg stoler aldri på folk som starter noen setninger med 'skal jeg være ærlig'.
Ja, for det er vel en selvfølge?
onsdag 5. mars 2014

Et hårete mål


Jeg har bestemt meg! Jeg skal ha slutt på ukulturen som har fått dominere i denne kommunen i flere tiår allerede. Det er mitt hårete mål!

Når noe er veldig galt må en eller annen våge å reise seg opp og si at nok er nok!
Så håper jeg at folk etterhvert reiser seg opp og går sammen med meg mot dette utbyggerveldet som ødelegger kommunen vår.

Jeg tror mange ser det samme som jeg ser. En undersøkelse fra 2010 konkluderte med at 70% av befolkningen mente at særinterressene bestemte.
Da var vår ordfører, Thore Vestby, raskt ute i Amta for å dysse det ned.
Han gikk til angrep på Frognmarkas Venner. Det var visstnok de (som vil beskytte noe av marka til beste for flertallet i kommunen her,) som jobbet for særinterressene.
Jeg skrev leserinnlegg og sendte til Amta for å forklare hva jeg mente var særinterressene. Men, det kom jo naturligvis aldri på trykk!

Jeg har lenge grunnet på hva jeg skal gjøre for å få slutt på ukulturen her.
Plutselig slo det meg at forholdene ligger jo så fint tilrette akkurat nå :

Nå er vi i Demokratimodus!
Vi har internett som gir oss tilgang til masse nyttig informasjon om lover og tolkning av disse (Lover og Tolkninger), 
opplysninger om selskaper (Brønnøysundregisteret)
og alt det andre du måtte lure på finner du ved å søke.

Vi har sosiale medier som Facebook som gjør at du kan komme i kontakt med mange mennesker og  vi har mulighet til å lage vår egen blogg.
Slik kan man formidle det man ønsker. Og, dette formatet er veldig kjekt. Vi kan skrive så langt vi vil, lime inn bilder,  sette inn linker til mere stoff og dele på Facebook f.eks.
Og leserne kan trykke på Følg denne bloggen. Da får de beskjed når det foreligger nye innlegg.Men, det man holder på med må jo komme fram til de rette mottakerne. Når jeg lager en blogg som har som mål å endre samfunnet her, da må jo våre folkevalgte, som sitter med den formelle makten, få beskjed!
Så mandag kveld sendte jeg en hyggelig mail til alle politiske gruppeledere. Jeg la med linker til de viktigste blogginnleggene. Og reaksjonen lot ikke vente på seg :

Det ble meldt fra politisk hold at min blogg hadde vakt sterke reaksjoner.
Det var alt fra at 'Dette kan vi ikke finne oss i' til ' Dette må vi dysse ned, dere'.
Og, Venstre lot ikke sjansen gå ifra seg til å minne om at :
Hun derre Anne Holmen, hun er ikke helt god, altså !

Nå venter jeg i spenning på hva de ulike politiske partier har tenkt å gjøre med det jeg har avdekket og bevist! Og, jeg skal holde dere orientert, hvis dere følger med her!


Ikke demokrati, men utbyggeri !


(Illustrasjonsfoto - ikke oppdatert)

 Jeg har lenge sett meg lei på hva vi skyver under teppet i kommunen her.
I 1995 flyttet jeg hit, og det tok  noen år før jeg skjønte hva som foregikk.
Utbyggingen ved Sogstieika var det som åpnet mine øyne.
Først begynte jeg å observere at utviklingen ikke var hensynsfull i forhold til omgivelsene og de som bor her. Det var 'pengene som rådde' tydeligvis.

Så begynte jeg å tenke hva tjener samfunnet på dette? Det blir jo noen boliger til folk, og det er selvsagt bra at folk har et sted å bo. Men, måten prosjektet ble utformet vitnet om utbyggers grådighet. De delte opp i bittesmå tomter, fikk lov å bygge mye høyere enn fastsatt i kommuneplan for eksponerte åssider. Det ble ikke tilpasset eksisterende omgivelser som beskrevet i kommuneplan. Tilnærmet flatt tak gir jo større boligmasse på liten tomt.
Inntrykket ble monotont med mange like boliger. Slik sparte de tydeligvis penger til arkitekter.

Etterhvert som jeg begynte å grave i saken, ble jeg sjokkert på grunn av lovbruddet jeg avdekket. Jeg skjønte at her er utbyggeren  så grådig at hensynet til folket, lover og regler må vike.
Politikere jeg kontaktet var ikke interressert i funnene. Kanskje ikke noen nyhet for dem?

Jeg har et inntrykk av at enkelte, som innehar dobbeltroller, får mye spalteplass. Mens jeg, som gjerne vil komme til ordet, har store problemer.
Sommeren 2012 skrev Aftenposten en fin artikkel som jeg mente ga et klart bilde av hva som skjedde her i kommunen. Her ble dobbeltrollene trukket fram i lyset.
Stedets arkitekt ble nevnt. Det førte til å stedets arkitekt fikk en dobbelt side i Amta for å forsvare seg. Der angrep hun sine motstandere med å påstå at de ikke hadde greie på hva som skjedde i politikken her. Det var nok derfor de kritiserte henne.

Jeg skrev et innlegg hvor jeg svarte at det kanskje var nettopp fordi folk her forsto hva som skjedde i politikken  at de reagerte. Jeg kom inn på habilitet, ved å referere en tidligere politiker som hadde sagt at 'selv om man var inhabil, så kunne man få gjort mye  før avgjørelsen falt'. Jeg nevnte gruppedynamikk. Hvordan folk med høy status i en gruppe har stor påvirkningskraft.
Da ble det 'liv og røre' gitt. Politikerens partivenninne skjelte meg regelrett ut i spalten. Og partiets leder skrev lange innlegg. Jeg fikk inn ett innlegg for å forsvare meg mot utskjellingen. Men, ellers jobbet jeg veldig hardt for å få inn noen svar til alle innleggene fra Venstre. Jeg skrev leserinnlegg på leserinnlegg, og fikk dem ikke på trykk. Jeg ringte Amtas redaktør gjentatte ganger, men istedet for å prioritere innlegg som hører til en debatt, og som han ifølge 'Vær Varsom plakaten' plikter, så unnlot han å gjøre det. Jeg fortalte han at det var en veldig stor ubalanse i spalteplassen jeg fikk i forhold til hva Venstre fikk. Kanskje truet jeg med anmeldelse  til PFU også. Da, endelig fikk jeg også inn noen innlegg.
Jeg synes stedets avis opptrer veldig partisk, og lurer på hvorfor?

Men, dette er jo et lite sted, og enkelte er jo ganske flinke til å bygge nettverk!
Kan det være det som er årsaken bak, tro?


mandag 3. mars 2014

Sogsti Eiendom - Styremedlemmer 2004 - 2009
Den gangen vedtaket ble fattet om å godkjenne reguleringsplanen, fikk jeg inntrykk av at utbygger Sogsti Eiendom  hadde lokal forankring.
Det var en kommentar som falt om at dette var liksom greit fordi dette var  kjent.
Jeg forsto ikke den gangen hvor ille det er for samfunnet som helhet at det er nære forbindelser mellom utbyggere, administrasjon og politikere.
Det kunne kanskje vært en sikkerhet med lokal forankring dersom de som var 'forankringen' var opptatt av lokalsamfunnets beste.

Som jeg  har påvist i to tidligere blogginnlegg, har Sogsti Eiendom hatt nytte av at Arve Bekkevar, enhetsleder for Avdeling for Samfunnsutvikling, misbrukte sin stilling og innvilget tillatelse til oppbygging av terrenget i strid med den reguleringsplan politikerne vedtok.

I tillegg har jeg vist at Sogsti Eiendom bare blåste i flere punkter i utbyggingsavtalen og reguleringsplanen, men likevel fikk innvilget både IG(igangsettingstillatelse) og ferdigstillelsesattest fra administrasjonen.
Endatil lyver nettopp avgått enhetsleder Anne Holten og nåværende enhetsleder Bjørn Edholm når jeg klager saken inn for Kontrollutvalget. Og hvem er det de beskytter?

Jo her er navnene:                 Bjørn Loge   og  Lasse Høyem