mandag 14. april 2014

Særinteressene styrer Frogn Dette er sakset fra en artikkel i ØB februar 2011:

Hele 84,6 prosent av de folkevalgte og 75,1 prosent av innbyggerne mener særinteressene får gjennomslag i Frogn og ikke innbyggernes fellesinteresser.
I de andre mellomstore kommunene er det kun 46,2 prosent av de folkevalgte og 62 prosent av innbyggerne som mener det samme.

Artikkel i ØB 2011

Hva er særinterresser ?

Se ordførerens mening:

 – For oss folkevalgte er politiske partier særinteresser. Men vi har veldig mange sterke, aktive og tunge aktører i Frogn-samfunnet. Disse jobber aktivt opp mot politikerne, driver lobbyvirksomhet, markerer seg og har mye makt. Jeg tenker på Frognmarkas Venner, båtforeninger og andre sterke grupper.

Men, hva er særinterresse ?

Ifølge aksjelovene av 1997 paragraf 6-27 kan styremedlemmer i AS og ASA ikke «delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken»

Artikkel om særinterresser

En særinterresse er når et eller noen få individer kan tjene på den politiske beslutningen, og flertallet av innbyggerne i kommunen sitter igjen med ulempen, for å oversette til lokalpolitikken.

Når 75 % av den spurte befolkningen mener at særinterressene bestemmer, er det en gedigen mistillitsærklæring til de som styrer kommunen på våre vegne. For våre politikere har jo fått sin makt fra folket. Da skal de jo styre slik at det er fellesskapssinterressene som blir ihensyntatt. Når 84% av de folkevalgte også mener det samme som folket, burde de jo være svært motivert til å finne mer ut av dette problemet.

Bevilge penger til og organisere en anonym spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere, hadde jo vært et naturlig tiltak. Det er enkelt å samle slik informasjon nå til dags med internett som hjelpemiddel. Noen ressurser måtte leies inn for å lese igjennom og analysere resultatene. Kanskje ville  innbyggerne peke på bestemte utbyggingssaker  eller andre forhold, som man da burde granske nærmere for å finne ut hva som hadde skjedd.

Men, dette skjedde ikke. Sigbjørn Kvistad gikk i valgkampen 2013 ut i Amta og etterlyste hva som hadde skjedd i ettertid av denne undersøkelsen. Og etterpå har det heller ikke skjedd noe.

Derfor tenkte jeg at politikerne sikkert ville bli glade for å få hjelp til å komme nærmere et svar her. Når jeg har undersøkt en sak hvor utbygger og dens aksjonærer har fått en tilleggsgevinst verd flere millioner ved at reguleringsplanen og utbyggingsavtalen er brudt, så er jo dette en god kandidat til nærmere forståelse for problemet. Gratis er det også for kommunen.

Dette er hentet fra "Om arbeidet i kontrollutvalget.Veiledning til medlem i utvalget. KS Folkevalgtopplæring og NKRF"

Kontrollutvalget er kort og godt kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll i
alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalget skal påse at kommunen følger
regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens
innbyggere.


Jeg har jo avdekket at hverken utbygger eller kommunen har fulgt reglene i denne saken.
Da er det litt rart at jeg blir møtt med passivitet fra politikere og en merkllig, fientlig behandling fra Kontrollutvalget, når jeg faktisk bare ønsker å hjelpe dem til å oppfylle sin oppgave.

Underlig!

onsdag 9. april 2014

Min blogg gjenstand for høring i Kommunestyret.Mandag 7. april var det Kommunestyremøte. SV fremmet en interpellasjon (høring) om min blogg og spesielt med fokus på hva som hadde skjedd i utbyggingen ved Sogstieika.
Ludolf Bjelland, leder for Kontrollutvalget, likte visst ikke bloggen min.
Nedenfor kan du se videoopptak fra hva han sa.Mine kommentarer til  hans utspill:
Han feilinformerer ved å påpeke at det ikke var faktagrunnlag for å behandle min klage i kontrollutvalget. Jeg hadde ringt han på forhånd, og fortalt at jeg hadde en mappe med dokumentasjon, som han kunne etterspørre. Det gjorde han ikke.

Han sier også at jeg fikk innkalling, men ikke møtte. Innkallingen kom ca. 4 timer før møtet og pr. mail. Her er  behandlingen i Kontrollutvalget.

Han manipulerer forsamlingen med å trekke fram sitt barnebarn som kommer hjem til han og spør:
Hjelper du utbyggere å tjene penger, bestefar? (Sånn ca. gjengivelse)

Han truer meg med rettsak hvis jeg ikke holder opp med bloggen min. Slik oppfattet jeg det han sa.

Han bruker utestemme. Virker nok mer skremmende slik.

Han har omtrent samme dialekt som Kjell Vidar Nygård (styremedlem og prosjektleder for utbygger). Da jeg googlet  disse personene, fikk jeg opp en liste over mennesker i Sveio kommune. Der var det mange individer med etternavnet Bjelland og Nygård. Kan det være en sammenheng mellom disse to?

Han skryter av at Amta og ØB er så flinke  til å følge Vær Varsom Plakaten, i motsetning til min blogg. Min erfaring med Amta tilsier noe helt annet. Men, det virket åpenbart. Bare en liten notis om en 'uskyldig sak' ble gjengitt fra kommunestyremøtet.
 


Sogstieika utbyggingen skal opp i Kontrollutvalget igjen den 19. mai. Lurer på hva slags behandling den får denne gang?


Når du trykker på linken, må du velge Kommunestyre. Så kan du 'bla' fram til det står 198 på venstre side nederst. Da kommer du rett til den interpellasjonen som gjelder min blogg.


Se video her !

mandag 7. april 2014

Lover og reglers betydning

Illustrasjonen over skal fremstille et likeverdig samfunn. Hvert enkelt menneske(interresse) har like stort handlingsrom(frihet). Skillelinjene illustrerer lover og regler. Når disse brytes, får ett menneske mer handlingsrom på bekostning av et annet.

Etter å ha lest en del lover, har det slått meg hvor mye rettferdighet og fornuft som ligger bak disse.
Det er tydeligvis nedlagt et godt stykke arbeid av lovmakerne for å bidra til et likeverdig, rettferdig samfunn.


I et demokrati skal alle interresser høres. I mange saker er bare den ene interressen representert og taler sin sak. Det blir administrasjonens oppgave å ivareta den/de andre partene.
Andre ganger er den andre interressen representert, men selv viktige innspill blir ignorert.
Når jeg ser at loven endatil brytes til fordel for den ene interressen, betyr det at den andre part har fått krenket sine rettigheter. Dette fører til et urettferdig samfunn hvor mennesker blir tildelt ulik verdi.

Når jeg leser i Østlandets Blad at vår ordfører synes det er for mange lover og retningslinjer, blir jeg ganske sjokkert. For det han sier er at han ikke ønsker et rettferdig, likeverdig samfunn.


torsdag 3. april 2014

Kunstgressbanen (del3)

Tegningen over er en god illustrasjon på hvordan alle engasjerte, fornuftige innspill fra ulike hold bare ble 'valset ned'.

Dette er utgangspunktet for å kreve reguleringsplan:

Plan og Byggloven §12-1 Reguleringsplan
...For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan.....


Kommunen innhentet en jurdisk uttalelse. Her ble bl.a. spørsmålet om reguleringsplan var nødvendig stilt. Det ene argumentet var størrelse på prosjektet, men størrelsen er diskutabel og gir rom for skjønn. Men, miljømessige konsekvenser, er nærmere beskrevet i en forskrift som omhandler når konsekvensutredninger skal foretas.Det er dette jeg går nærmere inn på her.

Advokatens svar (hvor det viktigste er markert med gul penn):


Mine kommentarer:

Jeg har nå sett på samme forskrift som nevnt her. Om advokaten hadde fått bestilling på en bestemt konklusjon, eller ikke fått nok informasjon om området, eller simpelthen har dårlig syn, vet ikke jeg. Men jeg fant godt belegg for å  si at dette skulle vært konsekvensutredet etter forskriften.

§ 3.Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften § 4
Følgende planer og tiltak skal behandles etter forskriften dersom de faller inn under ett eller flere av kriteriene i § 4:
a)reguleringsplaner som legger til rette for senere vedtak om utbygging av tiltak nevnt i vedlegg II,
b) reguleringsplaner for som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II,

Fra Vedlegg II
15. Avskoging med sikte på omlegging til annen arealbruk.


§ 4.Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn
c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser,

Hele forskriften

Videre saksgang:
Frognmarkas venner klagde denne avgjørelsen inn til Fylkesmannen, men fylkesmannen fant ingen grunn til å stoppe tiltaket selv om hogst av skogen allerede var igang. Han skulle prioritere klagebehandlingen slik at den tok bare 8 uker.
I endelig svar fra Fylkesmannen gjentar han advokatens konklusjon angående konsekvensutredning. Men, fylkesmannen vet at skog hogges for å gi plass til banen, og det står jo klart i Vedlegg II som en årsak til konsekvensutredning.
Likevel støtter saksbehandler Odd Meldal fra Juridisk avdeling denne feilaktige konklusjon.
Det var samme saksbehandler som støttet Frogn Kommune i saken om Sogstieika Utbyggingen, selv om jeg dokumenterte at oppbygging av terreng  var i strid med reguleringsplanen. Dette er åpenbart ingen reell klagemulighet, for  kommunens får støtte selv om klager dokumenterer lovbrudd.

Miljøavdelingen hos Fylkesmannen
I korrespondansen med Fylkesmannen fremgår det at Frognmarkas Venner har bedt Juridisk avdeling om å videresende klagen til Miljøavdelingen. De fikk tilbake et svar om at Miljøavdelingen ikke hadde noen kommentar.  Senere ser jeg at Frognmarkas Venner har spurt Miljøavdelingen hos Fylkesmannen om dette. Da får de vite at saksbehandleren ikke har kjennskap til en slik henvendelse. Dette blir bekreftet senere. Et delegasjonsvedtak fra Miljøvern- og Kommunaldep. ga visstnok tillatelse til dette, hevdes det. I forbindelse med behandling av Kommuneplanen hadde Miljøavdelingen vært inne i bildet og det resulterte i følgende uttalelse: "Fylkesmannen vil sterkt frarå utbygging innenfor 100 m beltet fra Oppegårdstjernet". Kunstgressbanen ble lagt 50m fra.

Og hva sier Thore Vestby
Vår ordfører har tatt på seg å være prosjektleder, og han misliker åpenbart innblandingen som Frognmarkas Venner holder på med.
Jeg synes innlegget jeg har sakset dette fra var veldig bra og gir god innsikt i ordførerens holdning til lover og regler.  Avisinnlegg fra Frognmarkas Venner

Det manglet ikke advarseler 
Mindretallet i komitéen kom med en bemerkning om å utrede begge de aktuelle alternativene (del 1)


Idrettskonsulenten for Akershus uttalte til Amta at dette kom til å bli Akershus dyreste kunstgressbane, og med denne lokaliseringen kastet man skattekronene ut av vinduet. (del 2)

En av de to entreprenørene trakk seg med den begunnelse at mangelfulle grunnundersøkelser skapte økonomisk usikkerhet. Å gå inn på dette prosjektet ble omtalt som å begå Økonomisk selvmord.
(del 2)

Og, Frognmarkas Venner har hele tiden kommet med fornuftige innspill, men for døve ører.Fortsettelse i 4. og siste del.


Avisinnlegg fra Frognmarkas Venneronsdag 2. april 2014

Kunstgressbanen på Måna (del 2)


Frognmarkas Venner har jobbet hardt for at kommunen skulle vurdere påvirkningen banen hadde på miljøet. De har hele tiden kjempet for å få klagerett og dessuten for at det skulle utarbeides en reguleringsplan. De har sendt en rekke klager til ulike instanser, men uten å nå fram.
Klageretten gikk kommunen med på når uopprettelig skade allerede hadde skjedd ved hogst av skogen. Reguleringsplan ble aldri utarbeidet. Her følger argumentasjonen som Frognmarkas Venner har brukt. Jeg synes dette er interresant lesning.Hvordan Frognmarkas Venner blir behandlet av kommunen og fylkeskommunen følger i neste del.