torsdag 9. september 2021

Øvre Dahl Steinbrudd

 

Åpent brev til Kommunedirektøren(KD) og Arbeiderpartiet’s leder i Lillehammer 

I sluttbehandlingen av Øvre Dahl Steinbrudd i kommunestyre 26. August stemte et stort flertall av politikere for KDs innstilling om å tillate Lillehammer Grus AS å få starte uttak av stein like ved et boligområde.

Selskapet har et ganske misvisende navn som er egnet til å forlede. Men, Lillehammer Grus AS er registrert i Øyer. Eiere er G. A. Karlsen, Lhmr. 50% og brødrene Plukkerud , Øyer, 25 % hver. Derfor vil driftsresultatet og kapitalinntekter i stor grad beskattes av Øyer Kommune.

Driften vil bli i perioden 15.8 til 15.3 hvert år. Dette gir ikke grunnlag for helårs arbeidsplasser.

Steinen som tas ut fra Øvre Dahl steinbrudd, skal fraktes til Øyer på Hunderfossveien,
som ligger i Lillehammer Kommune.


Steinen skal brukes av Plukkerud’s virksomheter i Hafjell.

Hvilke fordeler har dette for Lillehammer Kommune’s innbyggere ?
Det blir hverken inntekter, eller helårs arbeidsplasser
.

Ulempene er lette å se. De nærmeste vil bære de største byrdene. Det vil bli sprenging med rystelser, smell og støv. Enkelte har vannet sitt fra området steinbruddet vil bli anlagt, med fare for forurensning.

Uttak av stein skal bare skje på hverdager fra 7-19. Men, her bor det pensjonister. Et godt boområde blir, i strid med regionale retningslinjer, omdannet til et sant H...

Verdien på boligene vil synke. For hvem vil flytte hit etter dette ?
KD svarer bare at ulemper som følge av tiltaket er et privatrettslig spørsm
ål. Men, hva har småfolk å stille opp mot to steinrike brødre? To brødre som endatil har vist hvor flinke de er til å sno både administrasjon og folkevalgte i nabokommunen om lillefingeren ?

Tiltaket er i strid med reglene for LNFR-områder, som Fylkesmannen i Innlandet påpeker i sitt høringsinnspill. Dette benektes av tiltakshaver, og KD unnlater å kommentere det .  

Her er formålet hentet fra Regjeringens sider:
I landbruks-, natur- og friluftsområder er det kun tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring/nødvendig for drift av landbrukseiendom. Dette vil være ulike typer driftsbygninger og nødvendige boliger knyttet til landbruksdriften.9. jul. 2021

Tungtrafikken vil øke med 55% . Veien er ganske smal og i dårlig forfatning, mangler gang og sykkelvei, men er mye brukt av myke trafikanter, som trener med rulleski eller sykler langs veien. Min 90 år gamle far skal kjøre rullestol langs veien for å komme seg til Vegmuseet.
Tunge kjøretøy føles ganske skremmende
for myke trafikanter, og med god grunn. De har lenger bremsestrekning og større dødvinkler enn lettere kjøretøy. I tillegg sliter de tunge kjøretøyene på veien som medfører mer vedlikehold. Innbyggere i fylket tar regningen.

------
Jeg har lest alle relevante sakspapirer for å finne årsaken til KD’s og politikeres positive innstilling. Miljøargumentet er ikke troverdig. Gjenbruk av steinen i Hafjell ville vært miljøvennlig.
Hvorfor skal Lillehammer bry seg om brødrenes behov for stein ? Lillehammer ville jo ikke blitt berørt av at stein ble fraktet fra Fron til Øyer.

KD blir betalt av kommunens innbyggere. Arbeiderpartiet har mange folkevalgte i lokalpolitikken. Og følgelig forventes det at lojaliteten deres ligger hos kommunens innbyggere. Derfor er det overraskende at innstillingen anbefalte tiltaket og at et stort flertall av politikerne vedtok dette.

Derfor spør jeg KD og Arbeiderpartiets leder:

Hva var deres motivasjon ?