mandag 13. mars 2017

Områderegulering for Gamle Drøbak - en sammenligningDette er  en sammenligning av Rådmannens forslag og Høyres forslag til Områderegulering for Gamle Drøbak. Høyres forslag er lagt ut på høring med frist 15.06.2017.
Jeg lager denne sammenligning for å gjøre det lettere for alle å sette seg inn i hvordan Høyres forslag avviker fra Rådmannens. Jeg håper at dere er aktive og skriver høringssvar som sendes til Frogn Kommune på post@frogn.kommune.noDe som ikke har tid til å gjøre denne jobben, oppfordrer jeg til å lese mitt Høringssvar.
Dersom du er enig, oppfordrer jeg deg til å undertegne denne.


Denne fargen brukes til et punktvis sammendrag av hvordan Høyres forslag avviker fra rådmannens.
Denne fargen brukes til mine tanker om dette
punkt.
Jeg har funnet Rådmannen forslag  på Frogn Kommunes website under politiske møter i Miljø- Plan og Bygg utvalget 14. november 2016. Høyres oppdaterte forslag fikk jeg tilsendt fra kommunen.
Dette hadde svært lite endringer fra det første de presenterte på Smia i januar.

------------------------
Rådmannen:


Høyre:
Høyre vektlegger ikke kunnskapsverdier og at utvikling skal skje på kulturminnenes premisser. De vektlegger heller funsksjonelle og kostnadseffektive løsninger som ikke må gå på bekostning av uttrykk og egenart.
----------------------------------

Rådmannen:
 Høyre:

Høyre har fjernet den konkrete spesifikasjonen av hva en forklaring om tilpasning til omgivelsene skal inneholde.
Høyre har fjernet at kommunen kan kreve en tilstandsvurdering ved søknader som endrer kulturmiljøet. Høyre har fjernet at tiltakshaver også må dokumentere eksisterende og fremtidig terreng, samt flere krav til vurdering av vegetasjon og hva som skal fjernes, beholdes og tilføres, og hvordan vegetasjon skal skjøttes.

-----------------------------
 Rådmannen:


  
 Høyre:

Høyre har fjernet spesifiseringen av hva som menes med vesentlige endringer.

-----------------------------
 Rådmannen: Høyre:
 Høyre har fjernet punktet som sier at terrengbehandling, beplantning og annen opparbeiding i samsvar med godkjent utenomhusplan, skal være utført før ferdigattest kan gis.

 

-------------------------

Rådmannen:

 Høyre:

Høyre har fjernet bestemmelsen om at flate tak som hovedregel ikke skal tillates.
Ifølge Rådmannen (møte i Smia i januar), er det bare 10 hus med flate tak innen Vernesonen. Flate tak er ikke stedstypisk. Det gir selvfølgelig mer 'mynt i kassa' å bygge hus med flate tak, der det eksisterer en høydebegrensing. Flate tak gir mer boareal, og derfor mer penger til utbyggerne.

-------------------------------
Rådmannen: 
Høyre: 
Høyre har fjernet kravet om sykkelparkering. I opprinnlig forslag var det begrunnet med at det er så trangt i Drøbak, at vi ikke har plass til sykler.
Maksgrensen for bilparkering er økt på kategorier som næring, hotell, kontor, bevertning og småbåthavn.
Krav om at 10% av parkeringsplassene avsettes til ladbare kjøretøy, og opparbeides med ladestasjoner ved prosjekter som etablerer mer enn 10 plasser, har Høyre fjernet. I opprinnelig plan, mente de at slikt bare 'kommer av seg selv..'

Høyre legger forholdene godt til rette for utbyggere her ved at de omdisponerer areal fra sykkelparkering til bilparkering. Å si at vi ikke har plass til sykler som tar langt mindre plass enn biler, er ulogisk.
Å ikke avsette plasser til elektriske biler nå som store deler av bilparken er blitt elektrisk, vitner om at Høyre ikke følger med i tiden. Elektriske ladestasjoner kommer ikke av selv.
Det er bare tiltak motivert av stor inntjening, som kommer av seg selv.

-------------------------------

Rådmannen: 


Høyre:

Endringer fra rådmannens forslag:
Det skal ikke være noen forutsetning at bygget er brukt som næring tidligere, for at næring i boligområder skal tillates.
Spesifikasjon av egenskaper som skal tilpasses, har Høyre fjernet.
Høres forslag åpner for bygging i Prestegårdshagen og Tranga.

Akkurat her støtter jeg Høyre i at det ikke trenger å ha vært næring i bygget tidligere for å åpne for næring. Forutsetningen må være at bygget ikke endres eksteriørmessig.
Det er viktig med spesifikasjon av hva som skal tilpasses. Riksantikvarens retningslinjer for byutvikling 2017-2020 sier at man ikke lenger skal oppføre bygninger som er kontraster til eksisterende miljøer.
Rådmannens  forslag åpner ikke for bygging hverken i Prestegårdshagen eller Tranga

--------------------------------

Rådmannen: 


Høyre:Høyre har fjernet punktet " ... og gis tilslutning av kommunens kulturminnefaglig sakkyndige og/eller regional kulturminneforvaltning". 
Har Høyre tenkt over hvem som skal vurdere om bruksendring er forenlig med vernehensynene hvis ikke det nettopp er kulturminneforvaltningen som skal gjøre det?
Og at utfallet av vurderingen er aksept fra denne, må jo være et naturlig krav før bruksendring kan tillates! Hvem skal foreta helhetsvurderingen ?


------------------------------
Rådmannen:

  Høyre:

Høyre har fjernet, som er forankret i kulturhistoriske strukturer.
Det er visst arkitekturen som skal være viktig i Høyres plassering av hus, ikke det kulturhistoriske.

----------------------------
Rådmannen:

Høyre:

Rådmannen stiller krav til at nedkjøringsrampene skal kamufleres i bebyggelse, unntatt i kinoens bakgård. Høyre synes det er greit at de er synlige bare det er estetisk!
Hvem skal vurdere om nedkjøringsrampen er estetisk?
----------------------------
Rådmannen

Det har skjedd en sammenblanding av områder her. Her husker jeg fra Høyres første
forslag at de ikke ville ha parkering under bakken i kinoens bakgård.
 

Her kunne man fått sentralt plassert parkering under bakkenivå, men det vil ikke Høyre av en eller annen grunn jeg ikke kjenner.
Høyre:

Her har det skjedd noe rart. Samme punkt har fått to ulike områder. Men, Høyres forslag sier at trærne langs Kirkegata ikke skal bli høyere enn 6 meter. Høyre vil benytte området til parkering. Rådmannen vil gjerne ha park på halvparten og tillate noe bebyggelse i søndre del, husker jeg å ha lest, samt parkering under bakken. 
----------------------------
Rådmannen:

 Høyre:

Rådmannen stiller krav til bygg som ikke ligger ut mot Storgata. Disse skal ha takvinkel på minst 40 grader. Høyre vil tillate flate tak.
Dette punktet har betydning for Rikard Slåke, og ved å tillate flate tak her, får han mer areal innvendig. Høyden er den samme. Høyre vil også tillate balkonger.Høyre vil tillate takvinduer i takflatene med begrunnelse i lysinnslipp og bedre plassutnyttelse.
Jeg støtter dette forslaget, ettersom jeg mener det ikke vil være spesielt synlig, og at eierne bør kunne få utnyttet byggene bedre. Dette er et kompromiss mellom bruk og vern, synes jeg.
Høyre vil tillate balkonger mot Storgata.
Her er jeg ikke enig. Det finnes noen gårder med vipptak mot Storgata. Takkonstruksjonene danner en fin og helhetlig linje, sett fra Torget. Det var ikke balkonger og takutspring på slike gårder. Det er virkelig synd dersom det skal åpnes for dette her, fordi dette vil ødelegge det visuelle inntrykket.


---------------------------- 


Rådmannen: 

Høyre har fjernet hele dette punktet, med den begrunnelse at det er gjennomført en arkitektkonkurranse her. Sto i 1. forslag fra Høyre.

I dette området er mye ødelagt i årenes løp. Med rådmannens forslag, kunne man fått tilbake en helhetlig bebyggelse som følger gateløpet.
Forslaget som vant arkitektkonkurransen vil føre til 17 meter høye bygg. Dette er for høyt, fordi det bryter for mye med de andre byggene i orådet.

 -----------------------------------

 Rådmannen:

Høyre:

Høyre har fjernet hele dette punktet!
På et møte jeg var på, likte ikke Rickard Slåke at det ble satt begrensninger for dette området.

-----------------------------------
 Rådmannen:

Høyre har fjernet ordet  "mindre", så her tillater de også større nybygg.
 -----------------------------------
 Rådmannen:  Høyre:Høyre vil ikke sikre allmennheten tilgjengelighet langs strandsonen.
 -----------------------------------
Rådmannen:


 Høyre:


Høyre ønsker å tillate flate tak i området ved småbåthavna.
Dette bryter med miljøet  i vernesonen og med Riksantikvarenes nye Byplan for 2017-2017
-------------------------

Rådmannen: 
  
Høyre:

Høyre ønsker å tillate annen næringsvirksomhet også innen eksisterende boligkropp.

---------------------------
Rådmannen:


 Høyre:

Høyre ønsker å tillate bygging i prestegårdshagen og har deror fjernet dette punktet helt.

Gamle, store villaer pleide å ha en hage. Dette er en del av kulturhistorien. Ved å bygge ned hagen, mister også huset de omgivelsene som gjør at det kommer til sin rett. I tillegg er det gamle, store trær her. En bygging her, kan medføre at gamle trær som er vernet etter Naturmangfoldloven, blir ødelagt ved inngripen i rotsystemet.

--------------------------
Rådmannen:

 Høyre:

 Dette er Bankløkka. Se kommentar lenger opp for punkt 6.3.6

Denne sentrale plassen ble tidligere gitt til kommunen på den betingelse at den skulle brukes til beste for byens oppvoksende slekter, derav navnet løkka. Høyre vl bare ha parkering her, men tillater nå også parkering under bakkenivå.-------------------- 
 Rådmannen:
Høyre:


Rådmannen, slik jeg forstår det, ønsker bare å tillate nye brygger som er en erstatning av  brygger som tidligere har eksistert. Denne skal i tilfelle ha samme utforming som den opprinnlige bryggen.

Høyre ønsker å gi tillatelse til nye brygger, og setter ikke krav til utforming.


---------------------

 Rådmannen:
Høyre:
Rådmannen, slik jeg forstår det, ønsker bare å tillate nye brygger som er en erstatning av  brygger som tidligere har eksistert. Denne skal i tilfelle ha samme utforming som den opprinnlige bryggen.

Høyre ønsker å gi tillatelse til nye brygger, og setter ikke krav til utforming. Høyre vil  heller ikke sikre allmennheten tilgang til dette området.------------------------------ 
 Rådmannen:
Høyre:

Høyre har strøket alt som har med kulturmiljø og et forbud mot å plassere bebyggelse som bryter med de kulturhistoriske bebyggelsesstrukturene. Derimot har de med at Drøbaks særegne miljø med hovedvekt på trehusbyen fra 1700-1800 tallet skal bevares.

Høyre mener åpenbart, som vi ser flere steder i denne planen, at eiernes mulighet til endringer skal prioriteres foran det kulturhistorisk riktige.


----------------------------
  Rådmannen:


Høyre:
Høyre ønsker ikke å begrense eiernes muligheter til å endre terrenget.'Praktisk mulig' er et svært uklart begrep. Og hvem skal vurdere dette ?

---------------------------
Rådmannen:
Høyre:

Høyre har fjernet at  opprinnelig teknikk og materialbruk skal brukes til vedlikehold på gamle bygninger.  Høyre ønsker å åpne for gode kopier av tidligere tiders bygninger.
----------------------------
Rådmannen:
Høyre:

Høyre ønsker ikke et riveforbud i Vernesonen.

Å fjerne riveforbudet av det som er bevaringsverdig etter en kulturminnefaglig vurdering, er virkelig  skummelt. Rådmannen har et krav om at bygninger oppført før 1950 skal bevares og har spesifisert hvilke bygningsdeler dette gjelder. Dette er nødvendig for å sikre et vern av miljøet og alle de detaljer som bidrar til dette. Grensen 1950, er en fornuftig grense. Men Høyre ønsker ikke dette. Og hvem skal vurdere hva som er bevaringverdig ? 

 
------------------------------

Rådmannen:
  Høyre:
De bygninger det her er snakk om, er noen svært få som Kirken, Hospitalet , Askautrudgården og noen til ifølge Rådmannen. Høyre har strøket skal tilbakeføres med samme  .... Istedet sier Høyre kan gjenoppføres. Rådmannen presiserer konkret hva ved bygningen som må tilbakeføres. Høyre er langt mer vage ved å kalle det visuelt uttrykk


I utgangspunktet mener jeg at dette punktet i Rådmannens forslag burde gjelde alle bygninger som er oppført før 1950. Når det gjelder bare spesielt verneverdige bygninger, er det mulig for eiere som ønsker et moderne, mer praktisk hus, å tenne på sin eiendom (forutsatt at det ikke oppdages).
Når Høyre endatil sier at bygninger med høy verneverdi bare kan gjenoppbygges til opprinnelig utseende, og ikke skal, blir jo dette punktet uten verdi.

 --------------------------
Rådmannen: 
 
  Høyre:

Rådmannen ønsker at bygningsdeler på verneverdige hus, skal erstattes med eksakte kopier, og presiserer utforming, matrialbruk og utførelse. Høyre mener dette er for strengt, og sier at man skal kunne bruke kopier produsert på en annen måte og med andre matrialer, så lenge de ser ut som de bygningsdeler de erstatter.
Det er vel fortsatt mulig å lage bygningsdeler som i gamle dager. Jeg tror ikke det finnes masseproduserte kopier som er eksakt lik bygningsdelen. Det er nok for få gamle hus igjen i verden i akkurat samme stil, til at noen masseproduserer deler til slike (tror jeg). Og eierne kan trøste seg med at verdien på slike gamle, godt vedlikeholdte hus i en slik sone, faktisk vokser mer i verdi enn andre hus. ---------------------
Rådmannen:

Høyre:Rådmannen åpner her for at mindre endringer av bærekonstruksjoner og eksteriør unntaksvis kan tillates etter en kulturninnefaglig anbefaling. Høyre ønsker å tillate slike endringer som en regel og uten noen kulturminnefaglig vurdering.
Rådmannen ønsker at  nye  bygningsdeler skal være stilriktig utformet og stemme med husets stilepoke. Høyre mener dette er for strengt, og sier at nye bygningsdeler kan være gode kopier.

Her vil Høyre overlate til eier å bestemme hva som er mindre endringer av bærekonstruksjoner og eksteriør.
I tillegg skal eier kunne bestemme hva som er gode kopier. Dette er en svært dårlig idé. Det er som å la bukken passe havresekken!
---------------------
Rådmannen:
Høyre:

Rådmannen har presisert at viduer fra før 1950 skal bevares. Når viduer må erstattes, har rådmannen presistert hvilke egenskaper som må være identisk med vinduet som erstattes.De ønsker igjen å tillate gode kopier.
Rådmannens forslag er svært presist. I Høyres skal det se likt ut med de som skal erstattes.
Det kan tolkes som det samme som Rådmannens, for alle egenskaper må jo være like for at det skal se likt ut.

-----------------------
Rådmannen:

Høyre:


Her må man legge merke til at Rådmannen sier verdifulle eller  verneverdige dører. De skal bevares. Igjen har man presisert klart hvilke egenskaper ved døren dette gjelder.
Høyre bruker det langt mildere ordet bør. Igjen kan gode kopier benyttes, men disse skal se identiske ut med hva som erstattes. Da står man kanskje likevel ikke så langt unna hverandre,

for det vil jo ikke se identisk ut, hvis presiseringene i rådmannens beskrivelse brytes.
Igjen tror jeg ikke gamle dører i alle stilarter masseproduseres, så jeg tror ikke det er noe å hente økonomisk på å gjøre det Høyre sier.

------------------------ 

Rådmannen:
Høyre:

Høyres forslag til endring tar bort presiseringer som rådmannen har brukt.

Bakgrunnen for slike presiseringer er at budskapet skal være klart og målbart. Ved bare å ha vage formuleringer, slik Høyre gjør, blir budskapet uklart og lite målbart. ---------------------
Rådmannen:
Høyre:

Rådmannen ønsker at balkong ol.  skal være i tråd med stilhistorien. Høyre ønsker at  dette skal tillates der det ikke er et brudd på det visuelle uttrykket. Rådmannen ønsker ikke å tillate balkong ut mot steder med mye publikum. Dette mener Høyre er galt.
Rådmannens forslag vil sette en stopper for eiernes ønske om påbygning av balkong på hus som er fra en periode der balkonger ikke var vanlig. Forbud mot balkong ut mot områder med mye publikum, handler kanskje om ikke å bryte opp lange linjer, og påføre mange detaljer, som kan gi et svært rotete inntrykk.

-----------------------
Rådmannen: Høyre:Det Høyre gjør her, er å presisere hvordan farger skal velges på bygninger som er oppført etter 1950 . De som er oppført tidligere, sies det ingenting om. Punktet som skulle tilføre historisk kunnskap, er fjernet.
Som Høyre selv påpeker i første forslag, har Drøbak et vell av farger, og slik har det vel alltid vært? Derfor er ikke Rådmannens forslag til fargevalg noen stor begrensning, men tilfører en ekstra dimensjon, nemlig kunnskap om tidligere tiders fargevalg (der det kan avdekkes). I motatt fall, skal fargene følge fargepaletten i området. Dette er fornuftig, slik at helheten ivaretas.

-------------------------------
 Rådmannen:


 Høyre:
Her har Høyre fjernet kravet om at tiltaket ikke skal svekke kulturmiljøet og øvrige kulturhistoriske verdier. Høyre vil tillate flatt tak.

En frihet som bryter ned miljøet!
----------------------

Rådmannen:

Høyre:


Høyre mener at nye bygg ikke skal bidra til å forsterke stedets identitet og særpreg gjennom stedegne kvaliteter. Størrelse på vindu og dører skal ikke tilpasses nærliggende bebyggelse. Større bygg skal ikke ha fasade som deles opp i seksjoner slik at de glir naturlig inn i miljøet.
Høyre vil igjen tillate flate tak selv om det ikke er stedstypisk.
Så kommer de med en påstand om at Drøbak kan bli et museum dersom man legger slike begrensninger i det opprinnelige forslaget.

Etter min vurdering stiller Rådmannen fornuftige krav her som går på utforming av eksteriøret, slik at opplevelsesverdien (som Høyre er så opptatt av) bevares. Det er denne opplevelsesverdien som tiltrekker turister og fastboende, og som skaper grunnlaget butikker og restauranter er så avhengige av. Man trenger ikke store panoramavinduer ut mot gaten selv i en butikk.
-------------------------
Rådmannen: 


Høyre:

Høyre vil at terrenginngrep skal begrenses og større forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer skal unngås så langt det er praktisk mulig . Rådmannen vil prioritere landskapskvaliteter fremfor hensynet til eierens ønske om private, funksjonelle uteoppholdsarealer. Høyre vil prioritere motsatt.
Rådmannen har presisert at vegetasjon av stor verdi for biologisk mangfold, kulturmiljø og bylandskap skal bevares, hvis det ikke kommer i konflikt med sikkerhet.

Høyre mener at det er unødvendig å ta inn dette, fordi det likevel reguleres av Naturmangfoldloven sier de i sitt opprinnelige forslag. Her har de fjernet dette punktet.

Ettersom Naturmangfoldloven
stadig brytes , også her i kommunen av bl.a Høyre, så er det nødvendig å ta dette punktet inn i reglene, for å minne saksbehandlere og politikere på at disse lovene eksisterer. Det er ikke feil å løfte fram loven i regler som lages!