fredag 28. februar 2014

Bakgrunn for fremgangsmåten
Jeg er veldig opptatt av at det jeg gjør skal være i henhold til lovverket.
Dette er naturligvis en beskyttelse av meg selv. Derfor undersøker jeg hva loven sier.


Her er utdrag av  Straffeloven og hentet fra lovdata.no


§ 249.
1.Straff efter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse dersom det føres bevis for beskyldningens sannhet. ....

Mer her:

Og hvordan tolkes dette:

Dette er hentet fra Justis og Beredskapsdepartementets sider på nettstedet Regjeringen.no

3.3.3.2 Sannhetsbevis som rettsstridsutelukkende omstendighet. Sanne utilbørlige ærekrenkelser

Sannhetsbevis som begrensning for hva som kan ansees som rettsstridig er begrunnet ut fra ytringsfriheten. Loven må selvsagt ha som utgangspunkt at man fritt skal kunne fremsette sann og berettiget kritikk. 12 Straffeloven § 249 nr. 1 lyder:
«Straff efter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse dersom det føres bevis for beskyldningens sannhet.»
Det er tilstrekkelig å bevise det vesentlige – kjernen – av beskyldningen. Ut fra bestemmelsens ordlyd kan det synes som om sannhetsbevis er en etterfølgende straffritaksgrunn. Det er imidlertid ikke tvilsomt at bestemmelsen inngår i rettsstridsvurderingen: Sanne ærekrenkelser er i utgangspunktet ikke rettsstridige.

Mer her:


Det jeg bruker som sannhetsbevis er offentlig tilgjengelige dokumenter. I plan- og byggsaker skal som regel det meste av dokumentasjonen være offentlig tilgjengelig.
-------
På bakgrunn av dette tenkte jeg at når ingen vil ta tak i brudd på avtaler og lover så legger jeg heller dette ut. Tanken er at de som tjener på disse og lignende  lovbrudd kanskje vil tenke seg bedre om i fremtiden.
Det forutsetter naturligvis at flere begynner å grave i saker som interresserer dem.
Jeg kan bidra med opplæring, vurdering av materialet og publisering.


onsdag 26. februar 2014

Korrupsjon i Frogn ? (del 2)

Min nabo Obben Thorgersen og jeg bestemte oss for å få Sogsti Eiendom til å ferdigstille friområdet på Sogsti. Utbyggingen var ferdig for mange år siden, men ingenting hadde skjedd med opparbeidelse av friområdet.

Vi startet med å skrive et fint brev til Sogsti Eiendom med  Kjell Vidar Nygård hvor vi forklarte hva vi ønsket oss, hva som var problemet med nåværende område osv.
Så samlet vi underskrifter fra omtrent samtlige naboer på området. Dette sendte vi Sogsti Eiendom.
Amta ble kontaktet for å skape litt press. De har skrevet to artikler om dette.
Det blir for mye å ta med hele saksgangen, men vi kontaktet også kommunen for å få papirer.
Her er utdrag fra Reguleringsplanen som våre folkevalgte har vedtatt:
Her er utdrag fra Opparbeidelsesplanen som hadde ligget hos kommunen's administrasjon i 8 år.
Otto Baltzersen fant ikke ut om den var godkjent. Den var forøvrig ganske lik med det vi ønsket oss.

 Beskrivelse av det ene området:
Og med hvilken Kvalitet ...

Sogsti Eiendom lovte å starte april/mai 2013. Først 3.juni 2013 så jeg plutselig dette synet:

Vi ble veldig glade , trodde vi hadde blitt hørt, og Amta forsikret oss  at det var opparbeidelsesplanen som skulle iverksettes.
Men, etterpå kom Per Baltzersen (Byggelederen) med alle barna og jobbet videre med området.
Så ble gress sådd i og når det vokste til, ble det like mye ugress som gress. Møbleringen ble noen rasteplassbord. Hadde området blitt opparbeidet i henhold til opparbeidelsesplanen og av profesjonelle, ville dette kostet mye penger.Et forsiktig anslag når jeg også tar med området på andre siden av Sogstiveien som skulle opparbeides med ballbinge er 1.5 - 2mill.

Vi sendte naturligvis et brev til Kjell Vidar Nygård som nå jobber for VT Østland AS, men uten å få svar. (Sogsti Eiendom AS har skiftet navn til VT Østland AS)

Så tok vi tenkepause....

Så fikk jeg den idéen å kontakte KrF. Sigbjørn Kvigstad har jo vært opptatt av hva som skjedde etter undersøkelsen i 2010, tror jeg, som viste at de fleste mente at særinterressene bestemte her i kommunen.(80% politikere og 70% befolkning)
Jeg fortalte Bente Bjerknes Haugen om andre regelbrudd jeg også hadde merket meg.
Da sendte hun meg videre til Sigbjørn Kvistad som er medlem av Kontrollutvalget. Han oppfordret meg å klage dette inn til Kontrollutvalget.
Jeg skulle også ringe Ludolf Bjelland som er leder der, og det gjorde jeg. Men, han var ikke spesielt interressert hadde jeg inntrykk av, selv om de var iferd med å undersøke hva som foregikk i  'Avdeling for Samfunnsutvikling', men jeg sendte da inn min klage som du ser utdrag fra nedenfor.
Jeg fortalte også i telefonen at jeg hadde mer dokumentasjon, slik Sigbjørn hadde fortalt meg. Men, Ludolf etterspurte ikke dette.

Først litt om behandlingen jeg fikk:
Møtet hvor Rådmannen (Holten/Edholm) skulle besvare min klage var 11.november 2013.

Ifølge Kvigstad (medlem av Kontrollutvalget) skulle jeg har fått innkallelse hvor jeg ble bedt om å redegjøre for min klage. Her er meldingen jeg fikk:


 Først ser du meldingen, så ser du tidspunktet den ble sendt meg. Jeg lesere ikke mailen min konstant når jeg er opptatt med noe, så denne så jeg ikke før dagen derpå.

Protokollen inneholdt ikke noe utfyllende svar fra Holten/Edholm. (http://www.frogn.kommune.no/politikk/utvalg/alle-utvalg/Kontrollutvalget-i-Frogn-kommune/Moter-og-dokumenter/Kontrollutvalgets-mote-11-november-2013/)
Jeg spurte sekretæren om et utfyllende referat, og det var hun så hyggelig å skrive. Men, jeg måtte vente ganske lenge, fordi Holten/Edholm skulle godkjenne dette.

Her følger punkt 1, 3 og 5  i min klage:
(Min klage i blått, så utklipp fra avtaler og Holten/Edholms svar, mine kommentarer i grønt)

1. Det går private vannrør over området som bl.a. tilhører min bolig. Disse vannrør ble gjentatte ganger gravd over. Jeg ringte kommunen og klaget, men dette ble det ikke gjort noe med. Nå ser jeg av utbyggingsavtalen at utbygger var pålagt å fremlegge dokumentasjon på at tillatelser var innhentet fra berørte naboer før IG(igangsettingstillatelse) kunne gis. Men, vi ble aldri kontaktet for tillatelse og IG fikk de åpenbart. Hvordan er det mulig?

Fra utbyggingsavtalen: 
De gårds- og bruksnummer som er nevnt i teksten er de fargelagte områdene. Jeg bor i 71/335 som er nabo til dette området. Første avsnitt avgrenser området, og siste avsnitt sier hva de plikter overfor naboer til dette området.

 
Her er hva Anne Holten og Bjørn Edholm har svart: (sekretær har skrevet og de har godkjent)

Plutselig bodde jeg visst innenfor området og mistet min rettighet som nabo ! Ja de er visst flinke til å lyve. Lurer på om det er en kvalifikasjon de må ha som enhetsledere i Frogn Kommune? 
I utbyggingsperioden kom jeg i kontakt med Eivind Smestad, ansatt i Teknisk Drift. Han var snill og ærlig. Han sa at når kommunen skulle foreta slike prosjekter, så kartla de alltid hvor vannrør gikk med utstyr de leide inn. Han kunne ikke forstå hvorfor Sogsti Eiendom AS slapp unna dette kravet. Hans sjef Ole Kirkeby, var jeg også i kontakt med. Men, han kunne visst ikke hjelpe meg.

Dette har jeg omtalt i forrige blogginnlegg, hvis du ønsker en bedre forklaring, eller har lest det:
3. Plan- og Byggavdelingen i kommunen innvilget en dispensasjon som de kalte 'rammetillatelse' når Sogsti Eiendom med underleverandør Frank Kristiansen ønsket å legge noen av husene på en høyere kotehøyde enn det reguleringsplanen ga tillatelse til. Administrasjonen har selvsagt ikke lov til å innvilge dispensasjoner selv om de kaller det ved et annet navn. Jeg har en mappe hvor dette utdypes og dokumentasjon hentet fra saksmappen og internett(lover, forskrifter osv) finnes. Klage til fylket og kontrollutvalget førte ikke fram. Kontrollutvalget var inhabilt p.g.a. leder (Bjørn Loge) var varamedlem av Frank Kristiansens styre, og resten av kontrollutvalget likevel syntes han var habil.(fremgår av møtereferat)

 Men, her er svaret fra Holten og Edholm:

Er det noen andre som har brukt post-it lapper for å søke om noe? (jmf.Korrupsjon i Frogn? (del 1)) Det er dette som kalles "ordinær søknad her i Frogn, tydeligvis. Og den ble åpenbart innvilget også. Som hva da om jeg får spørre ? Det tør de visst ikke å skrive.

Dette er historien jeg har beskrevet først i dette innlegget: 
5. Sogsti Eiendom har lovet at de skal opparbeide et friområde. Forslag til utenomhusplan ble levert inn i 2005, men saksbehandler Otto Baltzersen kunne ikke se at dette hadde blitt behandlet fra kommunens side. Sogsti Eiendom lovte Amta at området skulle opparbeides i mai. Det var utenomhusplanen som skulle iverksettes. 3.juni startet en gravemaskin å fjerne ugress. Senere kom Smiths Venner og fjernet mer ugress og sådde i gress på hele området. Nå er det like mye ugress som gress. Det finnes hverken opparbeidet gangvei, busker, benker eller skikkelig plen på området. En del av området mellom gangvei og vei til Gamlegården er fortsatt ikke engang ryddet for ugress og beplantet. Ugresset er blitt slått etter siste avisoppslag. Utenomhusplanen levert i 2005 er ikke oppfylt. Den er heller ikke godkjent av kommunen. Skulle ikke avdeling for Samfunnsutvikling ha behandlet denne? Selv om friområdene ikke er opparbeidet og som var en forutsetning for å få brukstillatelse, er likevel brukstillatelse innvilget. Hvordan er det mulig?

2. gangen dette ble behandlet i Kontrolluvalget, så fikk jeg en forklaring på dette som virket logisk.
Fellesarealet er innnefor feltene med boliger. Friområdene ligger på egne felt. Men, rådmannen innrømmet at dette var en svakhet med reguleringsplanen. Håper de tar lærdom og sikrer seg pressmiddel i forhold til opparbeidelse av lignende områder i fremtiden.
Kommunen forsøker nå i ettertid å få utbygger til å oppfylle avtalen. I tillegg har kommunen betydelig vedlikehold p.g.a. den dårlige kvaliteten.
------------------------

Løgner og syltynne bortforklaringer. Veldig sent varsel og ingen oppfordring til at jeg skulle forklare saken . Uforstålig forklaring i  protokoll, men heldigvis en ærlig sekretær som  sørget for et referat som ble bekreftet av Holten og Edholm.

Hvorfor lyver de? Hadde det ikke vært enklere å si sannheten? Løgner fører jo til at de påfører seg selv et dårlig omdømme og mister tillit! Hva tjener de egentlig på det?


mandag 24. februar 2014

Korrupsjon i Frogn ? (del 1)


 Jeg bor på Sogsti i Frogn Kommune og det har jeg gjort siden 1995. For noen år siden ble området rundt oss bebygget. Ettersom jeg har hørt i mange år fra ulike mennesker at denne kommunen er korrupt, fattet jeg interresse når jeg så at terrenget ble bygget opp. Terrenget ble bygget opp på Felt 4.
Dette var i strid med den vedtatte reguleringsplan for området. Nedenfor er et utdrag fra reguleringsplanen.

(Reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for Sogsti Nord, gnr. 71, bnr. 1, 338. 357 m.fl. Frogn Kommune)
Legg merke til ordet eksisterende .
Og hvordan beregnes et gjennomsnittelig terrengnivå?


Jeg tok kontakt med 'Avdeling for Samfunnsutvikling' (Plan- og Bygg) i Frogn Kommune
for å spørre om hvorfor terrenget ble bygget opp. Til slutt fikk jeg beskjed av saksbehandler om å ta en titt i saksmappa, og dette er noe av det jeg fant:


Dette er "den ordinære søknaden" (jmf. Korrupsjon i Frogn? (del2)) fra Per Baltzersen som var byggleder for underleverandøren Frank Kristiansen. Hovedentreprenøren er Sogsti Eiendom og lederen for dette prosjektet er Kjell Vidar Nygaard.
Jeg ringte Huseiernes tekniske støttetelefon for å høre om dårlige grunnforhold kunne utbedres med å kaste noe masse på toppen. Nei, det var ikke måten å utbedre dårlige grunnforhold på, fikk jeg vite. Masse måtte heller erstattes.

Den egentlige grunnen til at utbygger Sogsti Eiendom ønsket å bygge opp, er at de fikk enda flere hus med fjordutsikt. Fjordutsikt har stor verdi. For noen år siden anslo en eiendomsmegler at det økte prisen med 500.000 kr pr.hus. Jeg tror det var et forsiktig anslag. Hadde de respektert de folkevalgtes vedtak, så ville de tjent mye mindre, fordi fjordutsikt er veldig mye verd. Her er det 27 seksjoner. Så dette kan ha gitt en merinntekt på 13.5 mill.Her er høydene Per Baltzersen ønsket seg:

Opprinnelig var det også et tilsvarende kart som viste opprinnelige høyder i saksmappa hos kommunen, men dette  forsvant før jeg kom tilbake for å ta kopier av materialet. Lokalavisa spurte Avdeling for Samfunnsutvikling om dette, men de visste jo selvfølgelig ingenting. Men mitt bilde viser tydelig at terrenget ble bygget opp. Å fjerne offentlig dokumentasjon fra saksmappa er lovstridig. (Offentlighetsloven)

Saksbehandleren fortalte meg også at det var noe galt med kart og terreng som forklaring på at terrenget ble bygget opp. En venninne hadde i en tilsvarende sak fått samme forklaring fra Arve Bekkevar som på den tiden ledet avdelingen. Vi hadde undret oss sammen om hva dette kunne bety. Jeg bestemte meg for å gå denne forklaringen litt nærmere etter i sømmene, så jeg ringte saksbehandler:

Først ga han meg et totalt uforstålig svar, men så sa jeg: Hvis det er noe galt med kart og terreng, så må det enten være at terrenget er høyere enn kartet, eller så er det motsatt. Ettersom dette brukes som forklaring på at terrenget bygges opp i strid med reguleringsplanen, må det jo være slik at kartet viser høyere koter enn terrenget. Så velger dere å bygge opp terrenget istedet for å forandre kartet.

Da kom innrømmelsene:
Saksbehandleren fortalte meg at de hadde gitt tillatelse til å bygge opp flere meter noen steder og litt mindre antall meter andre steder.
Dette viser den såkalte 'Rammetillatelsen' som avdeling for Samfunnsutvikling ga utbygger.


Og her er definisjonen på rammetillatelser:

Konklusjonen er at dette ikke er en rammetillatelse. Tillatelser som bryter med rammene den vedtatte reguleringsplan setter, er i virkeligheten en dispensasjon.
Ifølge Plan- og Byggloven fra 1985, som var den som var i bruk før 2008 hadde en §7 Dispensasjon som ga bare det faste utvalget for plansaker anledning til å behandle søknader om dispensasjoner til reguleringsplaner, med mindre annet er fastsatt i reguleringsplanene. 

Og reguleringsplanen hadde ikke noen bestemmelse som ga administrasjonen anledning til å dispensere bort fra høydebestemmelsene. Derfor brøt Avdeling for Samfunnsutvikling loven i sin iver etter å tilfredstille utbyggers ønsker. Jeg lurer på hvorfor. Her er en definisjon på korrupsjon :


Korrupsjon (utledet fra å korrumpere, latin corrumpere) er å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene. Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma. Dette er definisjonen på korrupsjon fastsatt av Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge.[1]

 Mer her ..

I denne saken har jeg bevist at Arve Bekkevar, som på den tiden var enhetsleder for Avdeling for Samfunnsutvikling, misbrukte makten som fulgte med stillingen for å gi utbygger en urettmessig fordel. Hvis han har fått en form for godtgjørelse for denne tjenesten, så er dette korrupsjon.

Av denne fremgangsmåten utleder jeg følgende informasjon:
1. Utbygger har bevist at han ikke eier noen sprerrer som hindrer han fra å bryte  loven, og hva hindrer han da fra å bestikke?

2. Arve Bekkevar må ha hatt en motivasjon for å misbruke sin stilling. Da er det nærliggende å tro at han har mottatt en form for kompensasjon.
Selv å få en stilling man ikke er kompetent til å utføre, og beholde den tross mange "feil", kan også være en form for kompensasjon, også i økonomisk forstand.

Legger man disse to biter utledet informasjon sammen, så blir svaret Korrupsjon.

 ------------------------------------

Jeg har klaget saken inn til fylkesmannen i Oslo og Akershus. Den vanlige klagefristen gikk ut før terrenget ble bygget opp. Men, det finnes en annen klagefrist på ett år som skal komme til anvendelse dersom særlige hensyn tilsier det. Og det kravet burde være oppfylt her. Men, den avdelingen som jeg klaget på, skulle visst selv behandle klagen. Et tilfelle av at 'Bukken passer havresekken' mener jeg.
Og her er forklaringen til Avdeling for Samfunnsutvikling:


Legg merke til at de ikke engang går inn på det viktigste grunnlaget for min klage, nemlig at terrenget er bygget opp i strid med høydebestemmelsene i Reguleringsplanen. Som tidligere forklart er ikke kravet til  en Rammetillatelse oppfylt.


For de som måtte være interressert i å vite hva Fylkesmannen svarte 1. gang og på min anke. Fylkesmannen skjærer ikke igjennom overfor kommunen. Men hva kan man forvente. Det skal vel både idealisme og mot til for å stå opp mot urett. Og når man får lønna si likevel og slipper mye jobb og ubehagligheter så gidder man vel ikke.

Scann nedover, for jeg gir meg ikke!Her fortsetter det:
Jeg klagde avdeling for Samfunnsutvikling inn for Kontrollutvalget. Jeg brukte saken som eksempel på en sak hvor loven brytes for å hjelpe utbygger. Slik gikk det:Jeg ble ikke innkalt til Rådmannens redegjørelse selv om jeg i ettertid har fått høre at denslags er vanlig prosedyre. Og i protokollen fra møtet viste det seg at daværende leder for Kontrollutvalget, Bjørn Loge, var varamedlem i innklaget part Frank Kristiansens styre.
Han ba om å få vurdert sin habilitet, og resten av Kontrollutvalget syntes han var habil selv om dette er direkte i strid med Forvaltningsloven's §6
Rådmannens redegjørelse ble heller ikke offentlig kjent. Og den gangen lot jeg det bli med det.
Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre.

Men, senere dukket det opp nye momenter i saken med Sogstieika-utbyggingen.
Jeg skal skrive et blogg-innlegg for å fortelle om dette også.