fredag 23. mai 2014

Eikaparken - ny behandling i kontrollutvalget

19. mai ble saken jeg hadde klaget inn til kontrollutvalget behandlet på nytt. Denne gangen fikk jeg innkalling, og jeg fikk tilsendt sakspapirer. Det har aldri skjedd før selv om jeg har meldt saken til kontrollutvalget to ganger.

Habilitetsinnsigelse
Ludolf Bjellands opptreden i kommunestyret 7.april hvor han fremsatte mange uriktige opplysninger om min klage resulterte i at jeg leverte inn en skriftelig redegjørelse til FIKS om hvorfor jeg mente Ludolf Bjelland var inhabil i forhold til meg. Denne finnes på side 7 i PDF dokumentet.

FIKS  = Follo Interkommunale Kontrollutvalgs Sekretariat

Bjellands habilitet ble vurdert opp mot saken, noe som jo var naturlig ettersom det var saken som skulle opp i Kontrollutvalget. Innstillingen var at Bjelland var habil.

En telefon til FIKS etterpå med spørsmål om hva de har gjort for å undersøke om dette faktisk er sant, avdekker at det ikke er gjort noe for å undersøke dette. Man stoler på at en person som åpenbart er sterkt følelsesmessig berørt av en sak, selv sier ifra om han har interresser i saken

Behandling av saken
Denne gang  fikk jeg 10 minutter til fremlegge saken selv. Jeg snakket om de tre viktigste punktene,
nemlig friområdet som ikke er opparbeidet i henhold til planen, avgravde vannrør og oppbygging av terreng. Jeg har funnet kart som viser opprinnelig terreng og kart som viser oppbygget terreng, som jeg også viste fram. Disse er øverst i innlegget. Kartet til høyre viser at terrenget enkelte steder ble bygget opp med 5 meter.

Så holdt jeg følgende lille tale som setter saken inn i en større sammenheng. Klikk her

Ludolf Bjelland var mest opptatt av at jeg hadde brukt ordet korrupsjon på min blogg, så jeg fikk et spørsmål fra han om dette. Noe jeg besvarte på en god måte, fikk jeg høre fra en tilhører etterpå. Sigbjørn Kvistad er langt mere saklig. Han stilte spørsmål om hva jeg ønsket å oppnå i forbindelse med denne saken. Noe jeg også svarte på. Helge Simonsen gjentok sine truseler om at administrasjonen burde anmelde meg for korrupsjonsbeskyldninger hvis jeg ikke trakk dem tilbake.

Jeg fikk klar beskjed fra Bjelland om at jeg bare var tilhører. Det betyr at jeg ikke fikk stille administrasjonen spørsmål.
Administrasjonen representert med Rådmannen og leder for Plan- og Bygg samt Teknisk Drift var representert. De fikk si sitt om disse punktene.

Oppbygging av terrenget ble begrunnet med at det var noe feil med kartene. Når det står klart at plasseringen skal forholde seg til eksisterende terreng, så er det helt irrelevant hvordan kartene er. Men, denne tåkeleggingen gikk tydeligvis hjem hos kontrollutvalget.

Når det gjaldt avgravde vannrør som skyltes brudd på utbyggingsavtalen, sa rådmannen at det punktet bare gjelder hvis utbygger måtte grave på naboenes tomter. Av teksten nedenfor ser man at det bare en en av to tolkninger. Og sunn fornuft samt praksisen med at kommunen selv er pålagt å kartlegge vannrør når de er utbygger, før graving kan påbegynnes, viser at min tolkning er like sann.

Når det gjelder friområdene var det slik at kommunen dessverre ikke hadde noe 'ris bak speilet'.
Fellesområdene nevnt i reguleringsplanen var det som er felles innen hvert boligfelt. Mens friområdene ligger på egne felt. Dette var visstnok noe som må komme med i senere reguleringsplaner. (Lurer på om de husker det ?)
Kommunen er heller ikke fornøyd med kvaliteten på friområdene og  følgen er at kommunen nå bruker mye ressurser på å vedlikeholde området. De forsøker nå også å få utbygger til å oppfylle avtalen. Men, om det er penger til rettslige skritt, ville ikke Bjørn Edholm si noe om. Dette var den eneste innrømmelse som kom fra administrasjonen. Med den erfaring jeg har med denne utbyggeren kan jeg fastslå, at går man ikke rettens vei, vil man aldri få utbygger til å oppfylle avtalen. Det som åpenbart styrer denne utbyggeren er penger.

Kristin Raaanås ga meg ros for at jeg hadde tatt tak i denne saken. Uten meg og in tidligere nabo ville det ikke skjedd noe med friområdene på Sogsti. Sigbjørn Kvistad roste meg for mitt engasjement, men ville jeg skulle slutte å skrive om saken. Men, det fremkom også at han ikke fulgte med på min blogg. Så kanskje han har fått feil inntrykk?

Avgjørelsen i saken var at kontrollutvalget ikke kunne se at noe kritikkverdig hadde skjedd.


Ny sak
Ludolf Bjelland ville ha med en ekstra sak som gikk på at kontrollutvalget skulle uttale seg om mine påståtte korrupsjonsbeskyldninger. Kvistad sa ganske riktig, at dette var utenfor kontrollutvalgets mandat.

I en veileder fra NKRF står det : «Kontrollutvalget skal påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere.»
 
Men, Ludolf Bjelland mente at de skulle behandle SV's interpellasjon. Jeg trodde de allerede hadde behandlet den før kommunestyremøtet!

I tillegg hadde jeg levert inn en inhabilitetsbegrunnelse hvor jeg ba om at Bjelland skulle vurderes opp imot meg p.g.a. uriktige påstander i kommunestyretmøtet 7.4.2014 for å svekke min troverdighet. Det ble ikke gjort!

Dessuten å sette nye saker på sakskartet er det jo ikke anledning til annet enn under Eventuelt. Men, en slik post fantes ikke her.

Dette viser jo en kontrollutvalgsleder som etter min mening er helt uegnet som leder av den eneste kontrollinstans kommunen har. Han blåser både i kontrollutvalgets mandat, tross advarsler fra et medlem, og også den kjensgjerning at jeg har levert inn inhabilitetsinnsigelse som bare ble vurdert opp imot saken, og ikke i forhold til denne saken han her impulsivt fremmet.

Kontrollutvalgets nesteleder tok på seg den manipulerende morsrollen og brukte lang tid på å legge ut om hvor lei seg hun var for at noen kunne bruke ordet korrupsjon og bygge opp under slike rykter som jeg gjorde. Det er åpenbart flere medlemmer av kontrollutvalget som ikke forstår kontrollutvalgets mandat, og dessuten skadelige ringvirkninger av å behandle varslere slik.
Hvem andre tør etter dette å fremme saker for kontrollutvalget som ser mistenkelige ut?

Hentet fra Follofiks
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.