onsdag 13. oktober 2021

Hvorfor får Lillehammer Grus AS særbehandling av administrasjonen i Lillehammer ?

 

Illustrasjonsfoto

Nøyaktig 9. september sendte jeg et åpent brev til Kommune direktøren og AP’s leder, der jeg etterspurte deres motivasjon for å vedta et steinbrudd 100 m fra nærmeste bebyggelse. Selv om fristen Forvaltningslovens § 11a er over, har jeg enda ikke fått svar. Det er som forventet, fordi hele saken viser en administrasjon som åpenbart ikke bryr seg det minste om lovverket. Lovverket har vi for å beskytte den svake part. Det er svært viktig at loven følges av det offentlige. I motsatt fall, har vi ikke demokrati, men anarki. Når det gjelder Steinbruddet i Dalsbygda, har administrasjonen demonstrert at de er styrt av tiltakshaverens ønsker. Og her er begrunnelsen: Eier av gården Øvre Dahl har drevet steinbrudd uten tillatelse siden 2013 i et LNFR område. Han hadde tillatelse til lagring av landbruks-utstyr, som var innen formålet . Steinbrudd er klart utenfor. Han har hogget skog antagelig i den hensikt å drive steinbrudd, mener Miljøfaglig Utredning AS.

Plan og bygningslovens §32-1 pålegger kommunen å følge opp ulovligheter. Hvis kommunen hadde fulgt loven i denne saken, skulle eier av Øvre Dahl blitt pålagt å stoppe tiltaket umiddelbart. Hvis det ikke ble respektert, skulle han fått dagbøter. Og han ville fått pålegg om å tilbakeføre området til opprinnelig stand. Hvis han hadde søkt dispensasjon skulle den bare blitt innvilget dersom nytteverdien var klart større enn ulempene, sett fra samfunnets side etter en omfattende vurdering. 

Men administrasjonen i Lillehammer Kommune har latt han holde på, og gir han til og med tillatelse til å utvide driften i strid med utallige hørings-innspill med svært gode argumenter. 

Jeg har også sett på konsekvensutredningen i forbindelse med at formålet steinbrudd ble tatt inn i siste kommuneplan. Dette er bare en mal for konsekvensutredninger som knapt er fylt ut. Hensynet til naturen ble utredet senere i forbindelse med reguleringsplan av Miljøfaglig Utredning AS. Det fremkommer at området har rødlistede arter, og at eierens skoghugst har ødelagt viktige naturtyper. 

Jeg spurte saksbehandler i kommunen hvorfor steinbrudd i Rudsbygd fikk kartlagt naturverdiene før kommuneplanen ble behandlet, i motsetning til Øvre Dahl. Svaret var at man visste mer om naturen på Øvre Dahl. Da lurte jeg på hvorfor denne kunnskapen ikke fremgikk av konsekvens-utredningen. Administrasjonen hadde tatt forbehold om at naturverdiene måtte utredes dersom det virkelig skulle anlegges steinbrudd der, fikk jeg som svar. 

Hensikten med en konsekvensutredning, som her er lovpålagt etter §6 i forskriften, er å skaffe politikerne et kunnskapsbasert grunnlag for å ta stilling til kommuneplanen. Så et sånt forbehold, kan man selvfølgelig ikke ta, og informasjon er bevisst tilbakeholdt for politikerne, mener jeg. 

Som øverste leder har du ansvaret for hva som foregår i administrasjonen, kommune-direktør. Derfor spør jeg: Hvorfor er administrasjonen så servil overfor Lillehammer Grus AS?


2 kommentarer:

  1. Jeg opprettholder spørsmål, hvorfor en slik særbehandling,

    SvarSlett
    Svar
    1. Jeg ble oppmerksom på at svogeren til den ene av Plukkerud-brødrene var med i Lillehammer AP. Der har du svaret!

      Slett

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.