torsdag 3. april 2014

Kunstgressbanen (del3)

Tegningen over er en god illustrasjon på hvordan alle engasjerte, fornuftige innspill fra ulike hold bare ble 'valset ned'.

Dette er utgangspunktet for å kreve reguleringsplan:

Plan og Byggloven §12-1 Reguleringsplan
...For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan.....


Kommunen innhentet en jurdisk uttalelse. Her ble bl.a. spørsmålet om reguleringsplan var nødvendig stilt. Det ene argumentet var størrelse på prosjektet, men størrelsen er diskutabel og gir rom for skjønn. Men, miljømessige konsekvenser, er nærmere beskrevet i en forskrift som omhandler når konsekvensutredninger skal foretas.Det er dette jeg går nærmere inn på her.

Advokatens svar (hvor det viktigste er markert med gul penn):


Mine kommentarer:

Jeg har nå sett på samme forskrift som nevnt her. Om advokaten hadde fått bestilling på en bestemt konklusjon, eller ikke fått nok informasjon om området, eller simpelthen har dårlig syn, vet ikke jeg. Men jeg fant godt belegg for å  si at dette skulle vært konsekvensutredet etter forskriften.

§ 3.Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften § 4
Følgende planer og tiltak skal behandles etter forskriften dersom de faller inn under ett eller flere av kriteriene i § 4:
a)reguleringsplaner som legger til rette for senere vedtak om utbygging av tiltak nevnt i vedlegg II,
b) reguleringsplaner for som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II,

Fra Vedlegg II
15. Avskoging med sikte på omlegging til annen arealbruk.


§ 4.Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn
c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser,

Hele forskriften

Videre saksgang:
Frognmarkas venner klagde denne avgjørelsen inn til Fylkesmannen, men fylkesmannen fant ingen grunn til å stoppe tiltaket selv om hogst av skogen allerede var igang. Han skulle prioritere klagebehandlingen slik at den tok bare 8 uker.
I endelig svar fra Fylkesmannen gjentar han advokatens konklusjon angående konsekvensutredning. Men, fylkesmannen vet at skog hogges for å gi plass til banen, og det står jo klart i Vedlegg II som en årsak til konsekvensutredning.
Likevel støtter saksbehandler Odd Meldal fra Juridisk avdeling denne feilaktige konklusjon.
Det var samme saksbehandler som støttet Frogn Kommune i saken om Sogstieika Utbyggingen, selv om jeg dokumenterte at oppbygging av terreng  var i strid med reguleringsplanen. Dette er åpenbart ingen reell klagemulighet, for  kommunens får støtte selv om klager dokumenterer lovbrudd.

Miljøavdelingen hos Fylkesmannen
I korrespondansen med Fylkesmannen fremgår det at Frognmarkas Venner har bedt Juridisk avdeling om å videresende klagen til Miljøavdelingen. De fikk tilbake et svar om at Miljøavdelingen ikke hadde noen kommentar.  Senere ser jeg at Frognmarkas Venner har spurt Miljøavdelingen hos Fylkesmannen om dette. Da får de vite at saksbehandleren ikke har kjennskap til en slik henvendelse. Dette blir bekreftet senere. Et delegasjonsvedtak fra Miljøvern- og Kommunaldep. ga visstnok tillatelse til dette, hevdes det. I forbindelse med behandling av Kommuneplanen hadde Miljøavdelingen vært inne i bildet og det resulterte i følgende uttalelse: "Fylkesmannen vil sterkt frarå utbygging innenfor 100 m beltet fra Oppegårdstjernet". Kunstgressbanen ble lagt 50m fra.

Og hva sier Thore Vestby
Vår ordfører har tatt på seg å være prosjektleder, og han misliker åpenbart innblandingen som Frognmarkas Venner holder på med.
Jeg synes innlegget jeg har sakset dette fra var veldig bra og gir god innsikt i ordførerens holdning til lover og regler.  Avisinnlegg fra Frognmarkas Venner

Det manglet ikke advarseler 
Mindretallet i komitéen kom med en bemerkning om å utrede begge de aktuelle alternativene (del 1)


Idrettskonsulenten for Akershus uttalte til Amta at dette kom til å bli Akershus dyreste kunstgressbane, og med denne lokaliseringen kastet man skattekronene ut av vinduet. (del 2)

En av de to entreprenørene trakk seg med den begunnelse at mangelfulle grunnundersøkelser skapte økonomisk usikkerhet. Å gå inn på dette prosjektet ble omtalt som å begå Økonomisk selvmord.
(del 2)

Og, Frognmarkas Venner har hele tiden kommet med fornuftige innspill, men for døve ører.Fortsettelse i 4. og siste del.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.