mandag 31. mars 2014

Kunstgressbanen på Måna (del 1)

Det ble på et tidspunkt bestemt at det skulle bygges en kunstgressbane i kommunen her. En komité ble oppnevnt, og de vurderte 12 ulike alternativ. Det ble konkludert med at de to beste var Riggtomta syd for Frogn Videregående og tomten ved Oppegårdstjernet øst for Frogn Videregående.

Komitéen delte seg i to hvor mindretallet besto av Per Jacobsen og Even Granberg.

Flertallet ønsket tomten ved Oppegårdstjernet fordi:
-  Best plassering i forhold til adkomst, trafikk og parkering. 
-  Godt skjermet i forhold til trafikken
-  Regulert til offentlig formål medfører lettere saksgang og lav tomtepris.
-  Betviler at spillerne vil bruke gangbroen over til Riggtomta
-  Tror ikke at Statens Vegvesen aksepterer plasseringen som delvis blir mindre enn 100 m fra vei.
-  Potensiale til samordnet oppvarming med skolen, hvis dette blir regningssvarende.

Mindretallet ønsket tomten syd for skolen fordi:
-  Konfliktfri hva angår miljøvern og vern av Frognmarka.
-  Alternativet nært et aktuelt turområde, og vil medføre betydelige inngrep rundt Oppegårdstjernet
-  Tar sikte på sambruk med skolen hva gjelder parkering og garderobeanlegg.
-  Enkel og farefri adkomst via gangbro.
-  Kan etableres alternativ adkomst og parkering (ikke kalkulert inn)
-  Kunstgressbanen kommer bare delvis innenfor 100-meters grensen fra vei.
-  Bør være mulig å komme fram til enighet med Statens Vegvesen.
-  Dette alternativet er billigst.
Den svært fornuftige særmerknaden ble ikke tatt til følge. Det fremgår av saksframlegget (arkivsak 08/2457) datert 22.03.2009. Der blir komitéens arbeid omtalt på følgende måte:
En omfattende vurdering av alternative plasser for kunstgressbane har konkludert med en plassering øst for Frogn Videregående Skole...
Det nevnes ikke noe utredning slik mindretallet ba om, og det finnes heller ikke noe slikt vedlegg.

Det ble vedtatt å kjøpe tomten på 32,5 dekar for 3750.000 kr + omkostninger.  Hvis tomten hadde blitt ervervet ved ekspropriasjon og skogbruksverdien hadde blitt lagt til grunn, ville erstatningen blitt 50.000 kr inkludert tømmeret, har jeg fått opplyst. Reglene rundt ekpropriasjon er jeg blitt gjort kjent med, men det blir for langt å gjenta dem her. Kommunen kjøpe sannsynligvis tomten for å unngå rettsak og spare tid. Jeg vil opplyse at det ikke ble tatt noe forbehold i avtalen om at grunnen skulle egne seg til formålet. Og, jeg lurer på hvorfor man valgte å kjøpe et så stort område når bare halvparten var nødvendig til anlegget.


Frognmarkas Venner har hele tiden hatt svært gode innvendinger til prosjektet.
De har hele tiden argumentert for at en reguleringsplan skulle utarbeides. Årsaken til dette, er at det ville sikre både at en konsekvensutredning ble laget og det ville sikre berørte parter medvirkning.

Venstre fremmet to fornuftige forslag i  Formannskapet 22.04.2009Saken ble anket inn for kommunestyret, men KrF fremmet forslag om at saken skulle utsettes og rådmannen kvalitetssikre prosjektet.  Saken skulle tas  opp igjen 27.05.2009.
Av referatet fremgår det at Rådmannen mener at plasseringen av Kunstgressbanen ved Oppegårdstjernet ikke hadde noen miljømessige konsekvenser. Og dette var visst majoriteten av kommunestyret fornøyd med.

Formannskapet 2007 - 2011             Kommunestyret 2007- 2011

Frognmarkas Venner påpekte også tidlig at rapporten som Sweko hadde laget på kommunens ordre, inneholdt en alvorlig feiltolkning av funnene. Derfor var grunnlaget for innhenting av tilbud fra entreprenører basert på feil.

Frognmarkas Venner ved Øystein Giertsen stilte flere spørsmål til Frogn Kommune under
åpen halvtime i Kommunestyrets møte 26.10.2009


I de neste delene vil jeg ta fram Frognmarkas Venners argumenter og dessuten hvilken behandling deres klager har fått, og hvordan dette forholder seg til lover og regler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.