tirsdag 25. mars 2014

Habilitet - hva er igrunnen det?


Det hevdes stadig fra politisk hold at så lenge den som er part i saken melder seg inhabil ved voteringen, så har man alt på sitt tørre. Men, så enkelt er det ikke med habilitet.

Jeg har hentet informasjon fra veilederen "Habilitet i kommuner og fylkeskommuner
Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven"    Mer her...

Habiltetsreglene gjelder både for tjenestemenn, folkevalgte og andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan.

Tilrettelegging av grunnlaget
Dersom man er part i saken, så har man ikke lov til å være med på å tilrettegge grunnlaget for avgjørelsen.(jmf. 2.2 i Veileder) Dette utdraget er hentet fra papirene i Badehusgata 14 og viser at utbyggers arkitekt har vært med på å sette de ytre rammene for detaljreguleringen. Dette er jo å gi den ene parten i saken en fordel som ikke naboer får. Samtidig er utbyggers arkitekt med å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen. Jeg spurte saksbehandleren om dette sommeren 2012. Hun så ikke noe problem i dette, og uttrykte forbauselse over at jeg syntes dette virket problematisk.


Man kan da tenke seg at huset i dette tilfellet hadde blitt lavere om høydebegrensningen var gjenstand for en kompromissløsning mellom berørte parter.

Hva sier loven om konsekvensen av at en part i saken har vært med på å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen?

Hentet fra 8 i Veileder:Avgjørelsen
Videre åpner forvaltningslovens § 6-2 for en skjønnsmessig vurdering av habilitet.
Etter denne bestemmelsen kan en tjenestemann eller folkevalgt bli inhabil hvis det foreligger
«andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til [tjenestemannens] upartiskhet».
Bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om tjenestemannen
har en slik tilknytning til saken eller partene at tilliten til at hun eller han
vil behandle saken på en nøytral måte kan bli svekket.

Både jeg og andre har opplevd at  når man  kritiserer arkitekten som dokumentasjonen over henviser til, så  rykker hennes partikolleger ut til forsvar for henne, og bruker ren utskjelling som metode. Dette viser etter min mening en så nær tilknytning mellom partikolleger, at det er egnet til å trekke partikollegers habilitet i tvil. Jeg har tatt vare på avisinnlegg fra 2012 og linker til de første i "debatten" for de som selv ønsker å vite hva jeg sikter til.

Avisinnleggene


Det er ikke nok at politikere vurderer sin egen habilitet og består testen. Tilliten må vurderes utenfra.
Hentet fra 3.2.2 i veileder
Professors uttalelse angående habilitet
Her er en avisartikkel hentet fra Aftenposten i forbindelse med dobbeltrollen en tidligere fiskeriminister hadde. Hun hadde samtidig eierinterresser i et fiskeopdrettsanlegg.

       

Lovlighetskontroll av avgjørelser om inhabilitet
Hvis habiliteten til en politiker eller tjenesteman trekkes i tvil kan minimum tre medlemmer av kommunestyre bringe avgjørelsen inn for Fylkesmannen eller departementet.


Konklusjon  
Dobbeltrollene som flere av våre lokalpolitikere har, gjør at habilitetsreglene lett kan bli brudt i flere saker. Derfor er det viktig at våre politikere og administrativt ansatte i kommunen og fylkeskommunen får en grundig opplæring i denne delen av loven. Uttalelser fra politikere og andre tyder på at de fleste ikke forstår hensikten med habilitetsreglene. Det er hensikten bak reglene som alle bør integrere i seg selv og etterleve.

          

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.